OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie: Przedsięwzięcia określone są w § 2 ust 1 pkt. 2 lit. a Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570 z późniejszymi zmianami).

Ogłoszenie o naborze 1 2017 – podejmowanie działalności gospodarczej

ANKIETA DLA BENEFICJETA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O DOFINANSOWANIE 2014-2020 – PDF

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI WYBORU OPERACJI – PDF

Planowane do zakładane do osiągnięcia wskaźniki – Podejmowanie dział. PDF