Od 14 kwietnia 2014 r. przyjmujemy wnioski na małe projekty i odnowę wsi

Termin składania wniosków na w/w działania: od dnia 14 kwietnia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r. do godz. 14.00. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w 3 egzemplarzach wersji papierowej oraz wersji elektronicznej bezpośrednio w biurze LGD „Wspólny Trakt” przy ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew w godz. 8.00 – 14.00. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD „Wspólny Trakt”. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. We wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca powinien odnieść się do wskaźników realizacji dla właściwego celu szczegółowego oraz przedsięwzięcia.

 

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” oraz pod numerem telefonu: (048) 610-36-51.

 

Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

·         Odnowa i rozwój wsi (limit dostępnych środków: 152 714,79 zł);

Małe Projekty  (limit dostępnych środków: 277 624,06 zł)

Formularze wniosków i ważne informacje poniżej;

http://www.wspolnytrakt.pl/wdrazanie-lsr/male-projekty-limit-srodkow-do-wyk-276-87567-zl-nabor-ii-kwartal-2014-roku/w-kwietniu-ruszaja-nabory-na-male-projekty-i-odnowe-wsi/#more-5603