Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wspólny Trakt

W piątek 11 maja 2012 roku w Publicznym Gimnazjum w Skaryszewie, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wspólny Trakt.

Udział w nim wzięło 51 osób. Posiedzeniu tradycyjnie przewodniczył Pan Ireneusz Kumięga. Organy LGD zdały sprawozdania ze swojej działalności za 2011 r., które zostały zatwierdzone uchwałami przez obecnych na posiedzeniu członków. Następnie dokonano wyboru nowych władz. Skład Zarządu Stowarzyszenia uległ niewielkiej zmianie. Gminę Kowala reprezentuje Pan Mieczysław Gębski i Pani Nina Mąkosa, z Gminy Skaryszew wybrano do Zarządu Panią Teresę Majkusiak i Pana Pawła Piaska, natomiast Gminę Wierzbica reprezentują Pan Sławomir Kucharczyk i Pani Bożena Grzyb. Prezesem stowarzyszenia ponownie została Pani Teresa Majkusiak, wiceprezesami Panowie Sławomir Kucharczyk i Mieczysław Gębski. Skład Komisji Rewizyjnej pozostał bez zmian. Jej Członkami zostali: Pani Urszula Gowin ze Skaryszewa, Pan Marian Górecki z Gminy Kowala i Pan Zdzisław Dulias z Gminy Wierzbica. Natomiast do Rady LGD wybrano 12 osób, członkami zostali: Gmina Kowala; Sławomir Stanik, Wojciech Ćwierz, Arkadiusz  Pięta i Tomasz Kruk, Gmina Skaryszew; Ireneusz Kumięga, Zbigniew Banaszkiewicz, Danuta Wilanowicz, Adam Stachurski, a z Gminy Wierzbica; Dariusz Myśliwiec, Piotr Skorek, Wojciech Kolasa i Andrzej Smorągiewicz.

Nowo wybranym władzom LGD życzymy powodzenia i wielu sukcesów we wdrażaniu LSR

W związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz w związku z wejściem w życie rozporządzenia przepisów Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 679/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), a także postanowieniami aneksu nr 3 do umowy ramowej nr UM07-6933-UM0700007/09 RW.II/SS/0219.1-7/09 z dnia 2 czerwca 2009 r. na zebraniu uchwalono również  zmiany do dotychczasowej Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

Zakres aktualizacji dotychczas obowiązującej strategii obejmował;

 

  1. Aktualizację struktury ciała decyzyjnego – Rady
  2. Aktualizację osiągnięcia wskaźników – matryca logiczna i karty przedsięwzięć
  3. Aktualizację procedury wyboru operacji przez LGD, procedury odwoławczej od decyzji wydanej przez Radę, Organ decyzyjny LGD w zakresie zmian wprowadzonych przez nowe krajowe akty prawne
  4. Aktualizację regulaminu Rady
  5. Aktualizację budżetu LGD dla każdego roku realizacji LSR  
  6. Aktualizację harmonogramu naborów wniosków
  7. Aktualizacja ewaluacji własnej

 

 

 Protokół Walne Zebranie LGD WT 11.05.2012- pdf