Nowe wzory „ofert” – Informowanie na temat warunków i sposobów realizacji i rozliczania projektów

Organizatorem szkolenia była Lokalna Grupa Działania Wspólny Trakt i Mazowiecki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej zrealizowane w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Inkubacja
i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie radomskim”
Tematyka szkolenia jest wynikiem konieczności stosowania nowych zapisów „Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań”

Szkolenie przeprowadził

Andrzej Rybus –Tołłoczko