Nowe terminy dla działań informacyjnych dotyczących WPR

Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków na realizację działań informacyjnych odnoszących się do Wspólnej Polityki Rolnej (WPR).

W obecnym naborze, Komisji Europejskiej zależy przede wszystkim na przybliżeniu wariantów reformy WPR i zapewnieniu lepszego społecznego jej zrozumienia. Istotne jest pokazanie wkładu WPR w rozwój inteligentnego, zrównoważonego wzrostu gospodarczego, sprzyjającego włączeniu społecznemu zgodnie ze strategią „Europa 2020”. Priorytetowo będą traktowane działania zwiększające świadomość na temat roli WPR w zapewnieniu zdrowej produkcji żywności wysokiej jakości, ochronę środowiska i rozwój obszarów wiejskich w UE. Komisja Europejska będzie kładła nacisk na projekty wzbudzające, poprzez promowanie wielu ról rolnictwa, zainteresowanie opinii publicznej znaczeniem, jakie dla społeczeństwa mają rolnicy, rolnictwo i obszary wiejskie.

Zgłaszane projekty powinny w szczególności mieć na celu:

  • Wyjaśnienie założeń WPR oraz przyczynianie się do wdrażania i rozwoju tej polityki,
  • promowanie europejskiego modelu rolnictwa,
  • informowanie rolników i innych przedstawicieli obszarów wiejskich,
  • zwiększenie świadomości społecznej na temat założeń i celów WPR.

Komisja będzie zwracała uwagę na nowatorskie i kreatywne projekty z dziedziny komunikacji społecznej, które będą miały zintegrowany charakter i znaczący zasięg. Podejmowane kampanie informacyjne powinny gromadzić różnych partnerów i obejmować kilka działań komunikacyjnych lub narzędzi takich jak m.in. produkcja i dystrybucja materiałów multimedialnych, audiowizualnych, drukowanych; tworzenie narzędzi internetowych i portali społecznościowych, wydarzenia medialne; konferencje, seminaria i warsztaty, wydarzenia typu „wieś w mieście”, które pomagają
w wyjaśnianiu ludności miejskiej znaczenia rolnictwa, wydarzenia typu „otwarte drzwi” mające na celu informowanie obywateli o roli rolnictwa; wystawy i punkty informacyjne.

Zaproszenie dotyczy działań informacyjnych, które zostaną zrealizowane w terminie od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r.

  • Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2012 r.
  • Wnioski należy składać bezpośrednio do Komisji Europejskiej.
  • Ogólny budżet przewidziany na realizację wszystkich projektów wynosi 3 000 000 EUR.
  • Wysokość dotacji wynosi od 100 000 EUR do 500 000 EUR na jeden wniosek.
  • Wysokość współfinansowania ze strony KE wynosi maksymalnie 50 proc. lub maksymalnie 75 proc. w przypadku działań informacyjnych o szczególnym znaczeniu.
  • Wnioskodawca musi być osobą prawną posiadającą siedzibę w państwie członkowskim – co najmniej od dwóch lat w momencie składania wniosku.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie – http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/<//a>

Treść zaproszenia do składania wniosków – czytaj