Najważniejsze zmiany, które dotyczą tzw. „małych projektów

W dniu 6 kwietnia 2012 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany, które dotyczą tzw. „małych projektów.

Przypominamy, że najbliższy nabór na małe projekty w naszej LGD jest przewidziany na sierpień 2012.

 1. Pomoc jest przyznawana osobie fizycznej, jeśli mały projekt jest związany z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą albo z działalnością gospodarczą, którą planuje podjąć, chyba że będzie realizowany w ramach:
  • Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej przez promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych,
  • Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego przez kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów, zwyczajów, języka regionalnego i gwary oraz tradycyjnych zawodów i rzemiosła.
 2. Planowana działalność gospodarcza musi zostać założona do dnia złożenia wniosku o płatność pośrednią w przypadku operacji 2-etapowych lub do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną w przypadku operacji realizowanej w jednym etapie.
 3. Zmianie ulega również poziom dofinansowania z 70% na 80% kosztów kwalifikowalnych.
 4. LGD może dokonywać wskazania tematycznego zakresu operacji w ramach danego naboru.
 5. Do wniosku dołącza się nośnik danych  (np. CD) zawierający ten wnioskiem w formie elektronicznej.
 6. W ramach ostatniego naboru LGD wybiera projekty do wysokości 120 % limitu dostępnych środków.
 7. Zmianie ulega 5 zakres operacji „Promowanie, zachowanie lub oznakowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego”.

Do istniejących elementów:

 • odbudowa, renowacja, restauracja albo remont  lub oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków, z wyłączeniem budynków mieszkalnych,
 • remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących ich funkcje,
 • kultywowanie miejscowych tradycji, zwyczajów, obrzędów, języka regionalnego i gwary oraz tradycyjnych zawodów i rzemiosła,
 • prowadzenie badań nad obszarem wdrażania LSR,

dodano kolejne:

 • e) promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego,
 • f) urządzenie miejsc pamięci związanych z wydarzeniem historycznym, w tym budowę, odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub oznakowanie obiektów budowlanych i zagospodarowanie terenu wokół nich,

Samorząd może przedłużać termin wykonania czynności związanych z weryfikacją wniosków na prośbę wnioskodawcy więcej niż 1 raz, pod warunkiem, że łączny okres tego przedłużania nie przekracza 6 miesięcy.
W załączeniu treść rozporządzenia – ROZPORZĄDZENIE.