Nabór ”Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w II kw. 2011

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

Działanie 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

CEL DZIAŁANIA

Tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów oraz promocja zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich.

POMOC MOŻE OTRZYMAĆ

Rolnik, jego małżonek lub domownik, który m.in.:

• jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia,

• ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do:

 gminy wiejskiej, lub

 gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub

 gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,

• jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie w KRUS przez okres co najmniej ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy,

jeżeli za rok poprzedzający rok złożenia wniosku do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego posiadanego przez rolnika zostały przyznane płatności obszarowe.

KATEGORIE DZIAŁALNOŚCI OBJĘTYCH WSPARCIEM

Pomoc jest udzielana z tytułu podejmowania lub rozwijania działalności w zakresie:

• usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,

• usług dla ludności,

• sprzedaży hurtowej i detalicznej,

• rzemiosła lub rękodzielnictwa,

• robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych,

• usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, w tym wynajmowania pokoi w budynku mieszkalnym oraz sprzedaży posiłków domowych lub świadczenia innych usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie rolnym,

• usług transportowych,

• usług komunalnych,

• przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych,

• magazynowania lub przechowywania towarów,

• wytwarzania produktów energetycznych z biomasy,

• rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

FORMA, POZIOM I WYSOKOŚĆ POMOCY

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji do 50% lub w przypadku wystąpienia w gospodarstwie rolnym rolnika, nie wcześniej jednak niż w dniu 1 stycznia 2010 r., szkody spowodowanej przez powódź lub obsunięcie się ziemi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich – 80% kosztów kwalifikowalnych operacji Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w okresie realizacji Programu nie może przekroczyć 100 tys. zł.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE

Do kosztów kwalifikowalnych, tj. mogących podlegać refundacji, zalicza się m.in. koszty:

• budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych oraz nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych,

• zagospodarowania terenu,

• zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu,

• zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej,

• zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą).

Beneficjenci mają możliwość korzystania z zaliczek na realizację operacji w wysokości:

• 50% kwoty pomocy przyznanej w ramach umów podpisanych w 2010 r.,

• 20% kwoty pomocy przyznanej w ramach pozostałych umów, tj. które zostaną podpisane po 2010 r.

SKŁADANIE WNIOSKÓW

Wnioski o przyznanie pomocy składa się osobiście albo przez osobę upoważnioną, bezpośrednio w Oddziale Regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji, w terminie podanym przez Prezesa do publicznej wiadomości na stronie internetowej Agencji www.arimr.gov.pl (w zakładce: Komunikaty PREZESA ARiMR) oraz co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym.

Obowiązujące formularze wniosku o przyznanie pomocy oraz załączników (z wyjątkiem załączników wystawianych przez uprawnione do tego urzędy lub instytucje) zamieszczane są przed naborem na stronach internetowych ARiMR oraz MRiRW. Można je również pobrać w Oddziałach Regionalnych ARiMR.

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI

Szczegółowe informacje dotyczące zasad i warunków ubiegania się o pomoc w ramach działania można uzyskać:

• pod bezpłatnym numerem infolinii 0-800-38-00-84

• na stronach internetowych: www.arimr.gov.pl oraz www.minrol.gov.pl oraz samorządów województw i LGD,

• w Oddziałach Regionalnych ARiMR (adresy i numery telefonów dostępne są m.in. na stronie internetowej Agencji).

Uwaga: O wsparcie na operacje, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w zakresie działania 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej można ubiegać się również w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników składa się za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania (LGD), w terminie i miejscu podanym do publicznej wiadomości przez właściwy organ samorządu województwa.

 

[1] Szczegółowe kryteria i zasady przyznawania pomocy oraz wykaz wspieranych działalności według kodów PKD (bez agroturystyki, która nie podlega obowiązkowi rejestracji) zawiera rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” (…) (Dz. U. z 2007 r. Nr 200, poz. 1442 z późn. zm.).

[1] jeżeli wysokość szkody oszacowanej przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce  wystąpienia szkód wynosi:

• w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich w rozumieniu ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich lub rybach – średnio powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie rolnym, oraz

• w budynkach, budowlach, maszynach lub urządzeniach służących do produkcji rolnej, sadach lub plantacjach wieloletnich, lub stadach podstawowych zwierząt gospodarskich – nie mniej niż 10 000 zł