Nabór na „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w ramach PROW 2007-2013

Przypominamy, że od 15.04.2013 do 26.04.2013 ARiMR przyjmuje wnioski na Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Nabór wniosków o przyznanie pomocy dotyczy operacji planowanych do realizacji na terenie wszystkich województw, z wyjątkiem województwa wielkopolskiego.

Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 139 poz. 883, z późn. zm.).

Treść rozporządzenia, dotyczącego przedmiotowego działania, dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl (otwórz).

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze niektórych załączników do wniosku wraz z instrukcjami ich wypełniania (wersja PROW_312/13/01) są udostępnione na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl (otwórz) oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl. Można je również otrzymać w Oddziałach Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (OR ARiMR).

Wniosek o przyznanie pomocy należy wypełnić zgodnie z Instrukcją, zwracając szczególną uwagę na pozycję dotyczącą numeru identyfikacyjnego, a w przypadku jego braku na załącznik do wniosku o przyznanie pomocy, jakim jest wniosek o wpis do ewidencji producentów, albo kopia uprzednio złożonego wniosku o wpis do ewidencji producentów. Niewypełnienie wskazanej pozycji, albo niedołączenie do wniosku wskazanego załącznika, będzie skutkowało, zgodnie z § 18 ust. 1 ww. rozporządzenia (z zastrzeżeniem § 18 ust. 1a), nieprzyznaniem pomocy. Obowiązek zawarcia we wniosku o przyznanie pomocy numeru identyfikacyjnego albo dołączenia wniosku o wpis do ewidencji albo jego kopii nie dotyczy spółki kapitałowej „w organizacji”, której nie nadano numeru identyfikacyjnego.

Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy nie zostanie złożony w terminie od dnia 15 kwietnia 2013 r. do dnia 26 kwietnia 2013 r., zgodnie z § 18 ust. 1 ww. rozporządzenia, Agencja nie przyznaje pomocy.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w OR ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek składa się osobiście albo przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego. W przypadku Lubuskiego OR oraz Podlaskiego OR wnioski należy przesyłać lub składać w siedzibach Biur Wsparcia Inwestycyjnego OR ARiMR, tj. odpowiednio w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Walczaka 106 i w Białymstoku, ul. Lipowa 32A.

Z chwilą złożenia wniosku osobiście albo przez upoważnioną osobę bezpośrednio w OR ARiMR, wydaje się potwierdzenie jego złożenia, zawierające datę wpływu, opatrzone pieczęcią Agencji oraz podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy przez nadanie przesyłką rejestrowaną, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę.

W ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w jednym roku można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy. Jeżeli w danym okresie składania wniosków jeden wnioskodawca złożył więcej niż jeden wniosek, zgodnie z § 18 ust. 1 ww. rozporządzenia, Agencja nie przyznaje pomocy.

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez Agencję dla każdego województwa, przy zastosowaniu kryteriów oceny operacji, określonych w ww. rozporządzeniu.

Agencja, ustalając kolejność przysługiwania pomocy, uwzględnia wszystkie wnioski o przyznanie pomocy złożone osobiście albo przez upoważnioną osobę bezpośrednio w OR ARiMR, w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu, oraz wszystkie wnioski o przyznanie pomocy złożone przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w tym terminie, które wpłynęły do oddziału regionalnego Agencji do 30. dnia od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznanych na podstawie kryteriów określonych w ww. rozporządzeniu.

Kolejność, o której mowa powyżej, jest ustalana od operacji, która uzyskała największą liczbę punktów, do operacji, która uzyskała najmniejszą liczbę punktów.

W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje niższa wartość wnioskowanej kwoty pomocy.

W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów i identycznej wartości wnioskowanej kwoty pomocy, w pierwszej kolejności pomoc przysługuje wnioskodawcy wykonującemu działalność gospodarczą przed wnioskodawcą podejmującym wykonywanie działalności gospodarczej.

W przypadku wnioskodawców wykonujących działalność gospodarczą, których operacje mają tę samą liczbę punktów i identyczną wartość wnioskowanej pomocy, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje wcześniejsza data wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych.

Prezes Agencji, nie później niż w terminie 40 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informację o kolejności przysługiwania pomocy w danym województwie.

W przypadku wniosków o przyznanie pomocy, które zostały złożone w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu, ale wpłynęły do właściwego OR ARiMR po 30. dniu od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, pomoc przysługuje w kolejności określonej przy zastosowaniu kryteriów oceny operacji, po wnioskach o przyznanie pomocy, dla których określono kolejność zgodnie z § 19 ust. 1-7 ww. rozporządzenia.

W przypadku wniosków o przyznanie pomocy, które zostały złożone w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu, do OR ARiMR, który nie jest właściwy, a następnie ustalono dla nich kolejność przysługiwania pomocy w OR ARiMR, który nie jest właściwy, pomoc przysługuje w kolejności ustalonej przy zastosowaniu kryteriów oceny operacji, we właściwym OR ARiMR, po wnioskach o przyznanie pomocy, których kolejność ustalono zgodnie z § 19 ust. 1-7 ww. rozporządzenia.

Niniejsza informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedmiotowego działania ma miejsce po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw, a przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2013r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. poz. 339). W okresie trwania naboru będą obowiązywały znowelizowane przepisy ww. rozporządzenia. W związku z tym, wnioskodawcy są zobowiązani wypełniać wnioski z uwzględnieniem przepisów ww. nowelizacji rozporządzenia, które wchodzą w życie w dniu 12.04.2013r.

Informacje na temat działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” udzielane są w OR ARiMR (adresy znajdują się na stronie www.arimr.gov.plotwórz) oraz pod numerem bezpłatnej infolinii 0 800 38 00 84.

Andrzej Gross
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

źródło: ARiMR