Nabór na Małe Projekty już w marcu 2011

BENEFICJENTAMI „MAŁYCH PROJEKTÓW” MOGĄ BYĆ:

osoby fizyczne: pełnoletnie, zameldowane lub prowadzące działalność na obszarze LGD,

osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, utworzona na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacja albo stowarzyszenie z siedzibą na obszarze LSR,

osoby prawne i jednostki organizacyjne o charakterze kościelnym lub związków wyznaniowych,

ZAKRES POMOCY:

podnoszenie świadomości mieszkańców wsi, w tym poprzez organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla ludności z obszaru objętego LSR;

podniesienia jakości życia ludności na obszarze działania LGD, w tym poprzez:

udostępnianie na potrzeby społeczności wiejskiej urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu;

organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych na obszarze objętym działalnością LGD;

rozwój aktywności społeczności lokalnej, w tym poprzez:

promocję lokalnej twórczości ludowej, kulturalnej i artystycznej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego;

kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów;

kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła;

rozwój agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich, w tym poprzez:

utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron www, przygotowanie i wydanie folderów i innych publikacji informacyjnych dla obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju;

budowę/odbudowę małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras narciarstwa biegowego i zjazdowego, tras rowerowych, ścieżek spacerowych, dydaktycznych;

zachowanie lub odtworzenie, zabezpieczenie i oznakowanie cennego dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazowego ze szczególnym wskazaniem na obszary chronione w tym obszary objęte siecią Natura 2000;

zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym poprzez:

prowadzenie badań, gromadzenie danych, odbudowa lub renowacja, zabezpieczenie, uporządkowanie i oznakowanie niewielkich obiektów kulturowych i historycznych ważnych lub charakterystycznych dla danej miejscowości;

odnawianie, uporządkowanie i oznakowanie prywatnych budynków i obiektów charakterystycznych dla budownictwa i krajobrazu danego regionu;

remont świetlic wiejskich i zakup ich wyposażenia

rozwój lokalnej aktywności gospodarczej poprzez inicjowanie powstawania, rozwoju, przetwarzania, wprowadzenia na rynek oraz podnoszenia jakości produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach, w tym naturalnych surowcach lub produktach rolnych i leśnych, oraz tradycyjnych sektorach gospodarki.

WYSOKOŚĆ POMOCY:

Na operacje z zakresu „małych projektów” wynosić będzie maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych operacji nie więcej jednak niż 25 tys. zł; przy czym całkowity koszt operacji nie może być niższy niż 4, 5 tys. zł oraz wyższy, niż 100 tys. zł w okresie realizacji programu (2009-2015)

W związku z wejściem w życie w dniu 10 maja 2010 roku ustawy z dnia 12 lutego 2010 roku o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu UE przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz.U. Nr 57, poz. 351), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała nowe formularze wniosków dla działań:

413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla „małych projektów”;

421 Wdrażanie projektów współpracy.

 

Nowe formularze wniosków umożliwiają Wnioskodawcą ubieganie się o zaliczkowe finansowanie operacji od dnia 10 maja 2010 r.

 

http://www.prow.mazovia.pl/upload/articles/Aktualnosci/czerwiec_2010/Pismo_ARiMR_z_dnia_29062010_r..pdf

 

413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla „małych projektów”

•Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy dla małych projektów, 413. 3z.25.06.2010 r.pdf Instrukcja

•Wniosek o przyznanie pomocy dla małych projektow, 413.3z.pdf

•Wniosek o przyznanie pomocy dla małych projektów; Wniosek__W1_413_MP_3z.xls – wersja edytowalna