Nabór do Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na rok 2013

Województwo mazowieckie ogłasza nabór do Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na rok 2013 (finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej)

Program ma charakter wieloletni i jest corocznie uchwalany przez sejmiki województw. Inwestorzy ubiegający się o dofinansowanie wnioskują w formie zgłoszenia o wpisanie zadania do Programu Rozwoju Bazy Sportowej bezpośrednio do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego- wzór zgłoszenia o wpisanie zadania inwestycyjnego do Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na 2013 r.” dostępny do pobrania.

 Zgłoszenie o wpisanie zadania należy przesłać w terminie do dnia  15 lutego 2013 roku na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Departament Edukacji i Sportu

ul. Jagiellońska 36

03-719 Warszawa.

szczegółowe informacje tel. 22/5979417

Do zgłoszenia o wpisanie zadania należy dołączyć kopię :

prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych oraz oświadczenie potwierdzające zabezpieczenie środków ujętych w montażu finansowym – pisemne zobowiązanie o zabezpieczeniu środków własnych na finansowanie zadania.

Zasady i wysokość dofinansowania inwestycji sportowych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dn. 23.08.2010 r. (Dz. U. Nr 156 poz. 1051) środkami pochodzącymi z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej mogą być dofinansowywane inwestycje polegające na budowie, przebudowie i remontach obiektów sportowych w szczególności:

hale sportowe o wym. areny  nie mniejszych niż 36x19m, (obiekt posiadający pomieszczenie jednoprzestrzenne o wymiarach poziomego rzutu budowlanego ograniczonego elementami ścian, słupów, lub innych stałych przeszkód konstrukcji)

pełnowymiarowe sale gimnastyczne o wymiarach nie mniejszych niż 24x12m i mniejszych niż 36x19m, (obiekt posiadający pomieszczenie jednoprzestrzenne o wymiarach poziomego rzutu budowlanego ograniczonego elementami ścian, słupów, lub innych stałych przeszkód konstrukcji)

kryte pływalnie o wym. niecki 25×12,5 m głęb.1,2-1,8m,

terenowe urządzenia sportowe (boiska sportowe w tym boiska do piłki plażowej, korty tenisowe, bieżnia, skocznia, rzutnia, trybuny, oraz bezpośrednio związane z budową tych urządzeń przygotowanie, uzbrojenie i zagospodarowanie terenu)

inne specjalistyczne obiekty sportowe w tym pawilony sportowe, lodowiska.

Nie przewiduje się dofinansowania :

§   sal gimnastycznych o wymiarach areny mniejszych niż 24×12 m,

§   otwartych pływalni o charakterze rekreacyjnym,

§   hal sportowych z przykryciem namiotowym lub powłoką pneumatyczną ,

§   terenowych urządzeń sportowych o nawierzchniach z materiałów urazogennych np. asfaltowych, asfaltobetonowych, z żużla.

Środkami z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dofinansowywane są wyłącznie obiekty sportowe. W przypadku budowy obiektu o charakterze dydaktyczno-sportowym bądź sportowo-rekreacyjnym, udział środków Funduszu dotyczy wyłącznie części sportowej.

Z kosztu całkowitego inwestycji wyłącza się koszty: uzbrojenia terenu poza lokalizacją inwestycji np. sieci zasilających, kolektora kanalizacyjnego itp., zagospodarowania terenu niezwiązanego bezpośrednio z obiektem sportowym oraz koszty pomieszczeń niezwiązanych z funkcją sportową obiektu. W podstawie wyliczenia procentowego udziału środków funduszu mogą być uwzględnione drogi technologiczne oraz drogi pożarowe.

Przedmiotem dofinansowania w zakresie wyposażenia obiektu sportowego mogą być urządzenia sportowe stałe lub rozbieralne stanowiące integralną część przedsięwzięcia inwestycyjnego. Nie przewiduje się dofinansowania wyposażenia ruchomego (np. piłki, skrzynie, i odskocznie gimnastyczne, materace itp.)

Wysokość dofinansowania

Kwota środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) na dofinansowanie inwestycji nie może przekroczyć 33% wartości kosztorysowej inwestycji z wyjątkiem:

§   inwestycji realizowanych przez gminy, które nie posiadają pełnowymiarowej sali gimnastycznej, gdzie dopuszcza się dofinansowanie do 70% wartości kosztorysowej inwestycji. (Pełnowymiarową salę gimnastyczną stanowi obiekt posiadający pomieszczenie jednoprzestrzenne o wymiarach nie mniejszych niż 24x12m – fakt nieposiadania przez gminę pełnowymiarowej sali potwierdza beneficjent w formie pisemnego oświadczenia),

§   inwestycji realizowanych w gminach, o których mowa w art. 20 ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz U Nr 203, poz. 1966 oraz z 2005 r. Nr 249, poz. 2104), gdzie dopuszcza się dofinansowanie do 70% wartości kosztorysowej inwestycji,

§   inwestycji odtworzeniowych podejmowanych w miejscowościach określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu ( Dz U Nr 84 z 2001 r. poz. 906 oraz z 2010 r. Nr 149, poz. 996)-  do 95% wartości kosztorysowej inwestycji.

§   minimalna kwota dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wynosi 100 tys. zł. W wyjątkowych przypadkach, gdy zadanie inwestycyjne realizowane jest przez gminę wiejską lub dotyczy remontu, minimalna kwota dofinansowania może wynieść 50 tys. zł.

Beneficjenci, których inwestycje zostaną ujęte w Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego poinformowani będą pismem wraz z podaniem szczegółów w zakresie zaplanowanych środków FRKF przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Po otrzymaniu informacji beneficjent składa do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami. Wniosek składa się do dnia 31 maja roku, w którym wnioskodawca planuje rozpoczęcie lub realizuje zadanie inwestycyjne (na dzień złożenia wniosku zadanie inwestycyjne winno być w trakcie realizacji), a w uzasadnionych przypadkach, za zgodą ministra, do dnia 31 sierpnia. Wnioski analizowane są w Ministerstwie pod względem formalnym, merytorycznym, technicznym i ekonomicznym. Po pozytywnym zakończeniu procedury oceny i opiniowania wniosku zawierana jest umowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pomiędzy wnioskodawcą a Ministrem Sportu i Turystyki. Umowa na dofinansowanie stanowi potwierdzenie przyznania dofinansowania, zawiera wiążące strony warunki wypłaty i rozliczenia dotacji, a także inne zobowiązania stron umowy w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego. Środki FRKF uruchamiane są proporcjonalnie do zaangażowania środków własnych beneficjenta i innych, z zastosowaniem wskaźnika udziału wysokości dofinansowania w stosunku do całkowitych nakładów inwestycyjnych.

Jednocześnie informujemy, że w Programie Rozwoju Bazy Sportowej mogą być ujęte te inwestycje, dla których inwestor posiada:

§   dokument stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością,

§   kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową,

§   aktualne pozwolenie na budowę (ostateczna decyzja), lub zgłoszenie robót budowlanych,

§   aktualne zbiorcze zestawienie kosztów,

§   rozpoczętą procedurę przetargową lub wybranego wykonawcę w trybie ustawy o zamówieniach publicznych,

§   pisemne zobowiązanie o zabezpieczeniu środków własnych na finansowanie zadania,

§   umowy zawarte przez inwestora z bankiem albo dokumenty potwierdzające udzielenie kredytu lub pożyczki.

Podstawowym kryterium tworzenia Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok będzie limit środków FRKF przyznany przez Ministra Sportu i Turystyki dla Województwa Mazowieckiego na ten rok. Przyznawany limit określany jest poprzez dwie wartości: limit na dofinansowanie zadań kontynuowanych z lat ubiegłych oraz na nowe zadania zakwalifikowane do Programu. Województwo Mazowieckie zastrzega, że w przypadku braku limitu środków na nowe zadania, nie będą one rekompensowane dofinansowaniem ze środków budżetowych województwa.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 23 kB, Liczba pobrań: 74, Dokument programu Microsoft Word

Rozmiar: 45 kB, Liczba pobrań: 81, Dokument programu Microsoft Excel