MRiRW rozpoczyna III etap konsultacji PROW 2014–2020

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczyna konsultacje publiczne II projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, w którym uwzględniono część uwag zgłoszonych w trakcie dotychczasowych konsultacji oraz w ramach ex-ante.

Projekt uzupełniono także w części diagnostyczno–strategicznej. Zmodyfikowano i doprecyzowano opisy poszczególnych działań. Dodano także rozdziały dotyczące kwestii budżetowych oraz monitorowania i oceny.

Zapraszamy do przekazywania uwag do projektu PROW 2014–2020 w nieprzekraczalnym terminie do 10 lutego 2014 roku. Prosimy o przekazywanie uwag wyłącznie na wkrótce udostępnionym FORMULARZU elektronicznym.

Po zakończeniu rozpoczynającego się dziś etapu konsultacji projekt PROW 2014–2020 zostanie przedłożony do akceptacji Rady Ministrów, a następnie przekazany do uzgodnień z Komisją Europejską.

Dokument został opracowany na podstawie przepisów Unii Europejskiej, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 i projektów aktów wykonawczych KE.

Prace związane z przygotowaniem projektu PROW rozpoczęły się w 2012 r. W kwietniu 2013 r. rozpoczęto proces szerokich konsultacji publicznych obejmujący „Wstępny zarys Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020” oraz I projekt PROW 2014–2020.

Do pobrania: II projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

źródło: MRiRW