MAZOWSZE WALCZY Z AZBESTEM

Z prowadzonych przez urząd marszałkowski statystyk wynika, że na Mazowszu znajduje się obecnie ponad 2,5 mln ton azbestu. Jego największym źródłem są eternitowe dachy. W tym roku podjęło z nim walkę około 36 gmin. Skorzystały one z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, który przeznaczył na ten cel 2,6 mln zł. W przyszłym roku do wykorzystania będą kolejne środki. 28 października br. w urzędzie marszałkowskim samorządy mogły dowiedzieć się, jak ubiegać się o to wsparcie.

 

Wicemarszałek Ludwik Rakowski wyraził nadzieję, że wiedza, jaką zdobędą przedstawiciel gmin, usprawni inwentaryzację, a także przyspieszy usuwanie azbestu z ich terenu. Podkreślił, że dla dobra środowiska i nas samych powinniśmy jak najszybciej uporać się z tym problemem.

Na jednego mieszkańca Mazowsza przypada od 0,45 do 1,0 kg azbestu. Według danych przekazanych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przez 292 gminy (z 314 gmin) wynika, że w 2008 r. na ich terenie znajdowało się ponad 2 mln ton oraz ponad 1,5 mln sztuk płyt azbestowo-cementowych, których właścicielami są osoby fizyczne. Kolejne 69 tys. ton azbestu znajduje sie na budynkach należących do firm. Największym źródłem azbestu na Mazowszu są eternitowe dachy.

Opracowany przez urząd marszałkowski „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Województwa Mazowieckiego” zakłada usunięcie z terenu województwa mazowieckiego wszelkich elementów azbestowych do 2032 roku.

Szansę na dofinansowanie usuwania azbestu daje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W tym roku o dotacje na ten cel starało się 49 gmin. 36 z nich otrzymało dofinansowanie o łącznej wartości ponad 2,6 mln zł. W planie finansowym na 2010 rok na działania z zakresu ochrony ziemi (w tym na unieszkodliwianie azbestu) przewidziano około 6,8 mln zł środków na dotacje. Beneficjentami Funduszu mogą być zarówno osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne administracji publicznej nie posiadające osobowości prawnej.

Osoby prawne oraz osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą składają wnioski o dofinansowanie indywidualnie. Natomiast osoby fizyczne, w tym wspólnoty mieszkaniowe, które nie prowadzą działalności gospodarczej mogą to zrobić tylko za pośrednictwem gminy. Właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których znajduje się azbest przesyła do prezydenta miasta, burmistrza oraz wójta „Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania”.

Wysokość dofinansowania może wynieść nawet 100 proc. kosztów demontażu płyt azbestowych, przewiezienia azbestu z miejsca demontażu do miejsca utylizacji oraz unieszkodliwienia azbestu.

Na Mazowszu funkcjonuje obecnie jedno składowisko umożliwiające przyjęcie odpadów zawierających azbest. Znajduje się ono w miejscowości Rachocin w powiecie sierpeckim. W grudniu 2008 r. został zakończony I etap jego rozbudowy i modernizacji mający na celu przystosowanie go do unieszkodliwiania azbestu poprzez składowanie. Na składowisku wybudowano kwaterę o powierzchni 1,9 ha, przeznaczoną na odpady azbestowe.