Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-2013. W Polsce działa 336 takich grup.

Wsparcie z cieszących się dużą popularnością działań „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” można oprócz osi 3 PROW 2007 – 2013 otrzymać również w ramach osi 4 Leader PROW 2007-2013 w działaniu 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju. W tym przypadku wnioski o udzielenie wsparcia należy składać  do Lokalnych Grup Działania (LGD).

W Polsce powstało już 336 Lokalnych Grup Działania. Żaden inny kraj europejski nie może poszczycić się tak dużą liczbą tych grup.

Lokalną Grupę Działania (LGD) tworzą przedstawiciele sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Zadaniem LGD jest opracowanie i wdrożenie lokalnej strategii rozwoju (LSR) poprzez realizację zgodnych z nią przedsięwzięć. LGD w uzgodnieniu z Samorządami Województw wyznaczają terminy i wskazują miejsce przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy na tego rodzaju operacje w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, a ogłoszenia z tymi informacjami są publikowane na stronach internetowych Samorządów Województw, właściwych ze względu na siedzibę LGD lub obszar realizacji lokalnej strategii rozwoju (dla LGD międzywojewódzkich), na stronach internetowych poszczególnych Lokalnych Grup Działania, a także w serwisie informacyjnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wystarczy więc wypełnić niezbędne dokumenty i złożyć je we wskazanym miejscu. Dofinansowanie będzie przyznawane na operacje, w których planowane inwestycje, poza spełnieniem ogólnych warunków obowiązujących w tych działaniach, będą zgodne z kryteriami zapisanymi w lokalnej strategii rozwoju (LSR) opracowanej przez daną LGD. Nie ma w tym nic dziwnego bowiem to członkowie tych grup wiedzą najlepiej, w jakim kierunku powinien rozwijać się obszar objęty lokalną strategią rozwoju danej LGD. Po zrealizowaniu inwestycji ARiMR dokona refundacji części poniesionych kosztów.

Wnioski o przyznanie pomocy z działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” można składać za pośrednictwem następujących Lokalnych Grup Działania:

 
    Termin naborów
Nazwa LGD Województwo od do
Lokalna Grupa Działania „Gromnik” dolnośląskie 17.09.2012 08.10.2012
Lokalna Grupa Działania „Ślężanie” dolnośląskie 20.09.2012 04.10.2012
Lokalna Grupa Działania Lider A4 dolnośląskie 14.09.2012 28.09.2012
Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Brodnickie” kujawsko-pomorskie 01.10.2012 15.10.2012
Fundacja Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego kujawsko-pomorskie 24.09.2012 08.10.2012
Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki kujawsko-pomorskie 10.09.2012 05.10.2012
Lokalna Grupa Działania „Vistula Terra Culmensis Rozwój przez Tradycję” kujawsko-pomorskie 17.09.2012 10.10.2012
Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” lubelskie 27.09.2012 23.10.2012
Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” lubelskie 17.09.2012 12.10.2012
Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” lubelskie 27.08.2012 24.09.2012
Lokalna Grupa Działania „Długosz Królewski” łódzkie 01.10.2012 30.10.2012
Lokalna Grupa Działania „Między Prosną a Wartą” łódzkie 03.09.2012 28.09.2012
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” mazowieckie 15.10.2012 31.10.2012
Lokalna Grupa Działania „Stobrawski Zielony Szlak” opolskie 14.09.2012 01.10.2012
Lokalna Grupa Działania „Szlak Tatarski” podlaskie 17.09.2012 15.10.2012
Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja podkarpackie 17.09.2012 02.10.2012
Lokalna Grupa Działania „Spichlerz Żuławski” pomorskie 04.10.2012 31.10.2012
Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia” pomorskie 28.09.2012 15.10.2012
Lokalna Grupa Działania Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi pomorskie 18.09.2012 09.10.2012
Lokalna Grupa Działania „Wrzeciono” pomorskie 17.09.2012 08.10.2012
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury” śląskie 19.09.2012 03.10.2012
Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski” świętokrzyskie 24.09.2012 15.10.2012
Lokalna Grupa Działania „Nad Czarną i Pilicą” świętokrzyskie 10.09.2012 09.10.2012
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” świętokrzyskie 29.08.2012 28.09.2012
Wielkopolska Lokalna Grupa Działania „Kraina Lasów i Jezior” wielkopolskie 09.10.2012 23.10.2012
Lokalna Grupa Działania „Długosz Królewski” wielkopolskie 01.10.2012 30.10.2012
Lokalna Grupa Działania „Dolina Samy” wielkopolskie 24.09.2012 08.10.2012
Lokalna Grupa Działania 7 „Kraina Nocy i Dni” wielkopolskie 11.09.2012 25.09.2012
Lokalna Grupa Działania Leader Suchy Las wielkopolskie 18.09.2012 05.10.2012
Lokalna Grupa Działania „Lider Pojezierza” zachodniopomorskie 09.10.2012 23.10.2012
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pyrzycka” zachodniopomorskie  05.09.2012 04.10.2012