Leader

W Polsce, w ramach EFRROW realizowany jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, który oprócz nowych działań w znakomitej większości obejmuje działania realizowane wcześniej przez PROW 2004-2006 i SPO – Rolnictwo.                                               

Jednocześnie dotychczasowa Inicjatywa Wspólnotowa LEADER+, która wymagała odrębnych dokumentów programowych, została włączona do programów rozwoju obszarów wiejskich. Oznacza to, że Leader stał się podejściem, mechanizmem realizacji celów tych programów. Ma to swoje dobre i złe strony. Z pewnością takie rozwiązanie pozwoli na upowszechnienie metody Leader, czyli realizowania projektów w oparciu o partnerstwo sektora publicznego, społecznego i gospodarczego i oddolny system podejmowania decyzji. Ponadto włączenie podejścia Leader do programów rozwoju obszarów wiejskich stwarza możliwość wdrażania w sposób innowacyjny i bardziej zintegrowany działań dotychczas wdrażanych w sposób tradycyjny. Z drugiej jednak strony Leader jako jedna z czterech osi programu rozwoju obszarów wiejskich musi poddać się zasadom i regulacjom obowiązującym w całym programie, co nie zawsze jest zadaniem łatwym.

W ramach Programu wyodrębniono cztery osie priorytetowe

 

  • oś priorytetowa 1 (gospodarcza): wsparcie konkurencyjności sektora rolnego i leśnego,
  • oś priorytetowa 2 (środowiskowa): zrównoważone gospodarowanie zasobami gruntów rolnych i leśnych,
  • oś priorytetowa 3 (społeczna): dywersyfikacja ekonomiczna obszarów wiejskich i podniesienie jakości życia na obszarach wiejskich.

Dodatkowo wyodrębniono tzw. podejście Leader w celu wzmocnienia inicjatywy oddolnej, wymiany najlepszych praktyk i aktywizacji społeczności obszarów wiejskich. Podejście Leader tworzy oś priorytetową 4, której zakres realizacji powinien głównie bazować na działaniach zdefiniowanych
w ramach poszczególnych 3 osi priorytetowych.

Działania Osi 4 Leader:

  • Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju;
  • Wdrażanie projektów współpracy;
  • Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.

W ramach osi 4 Leader do wykorzystania jest 787 500 000 Euro, z czego 630 000 000 euro pochodzi z EFRROW. Udział środków Unii Europejskiej (EFRROW) w finansowaniu realizacji działań osi 4 wynosi 80%.
Pozostałe 20% to krajowe środki publiczne.

 

Kontakt:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wydział Leader