Konsultacje społeczne projektu stanowiska Rządu do propozycji legislacyjnych WPR2020

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało projekt stanowiska Rządu RP do pakietu propozycji legislacyjnych Komisji Europejskiej dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020. Dokument odnosi się do najważniejszych elementów zawartych we wnioskach Komisji i obejmuje projekty stanowiska do propozycji siedmiu rozporządzeń, które będą regulować funkcjonowanie WPR po 2013 roku. Po zakończeniu konsultacji międzyresortowych oraz społecznych, dokument będzie stanowił podstawę dla przedstawicieli Polski do udziału w negocjacjach na forum unijnym.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z propozycją MRiRW i uczestniczenia w konsultacjach społecznych. O opinie do tego projektu zwracamy się zwłaszcza do organizacji społecznych, związków zawodowych i branżowych oraz przedstawicieli samorządu rolniczego.

Opinie prosimy przesyłać najpóźniej do dnia 2 marca 2012 roku do Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej MRiRW, również w wersji elektronicznej na adres: sekretariat.UEM@minrol.gov.pl.

Zaproszenie Ministra Marka Sawickiego do konsultacji społecznych pobierz plik (.pdf 99,18 kB)

Ogólna ocena i założenia do stanowiska Rządu RP do pakietu propozycji legislacyjnych WPR na lata 2014-2020 pobierz plik (.pdf 391,37 kB)

Projekt stanowiska Rządu RP do projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej (COM(2011)625) – pobierz plik (.pdf 399,99 kB)

Projekt stanowiska Rządu RP do projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (COM(2011)627) – pobierz plik (.pdf 509,21 kB)

Projekt stanowiska Rządu RP do projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynków”) (COM(2011)626) – pobierz plik (.pdf 393,26 kB)

Projekt stanowiska Rządu RP do projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej (COM(2011)628) – pobierz plik (.pdf 430,96 kB)

Projekt stanowiska Rządu RP do projektu rozporządzenia Rady określającego środki dotyczące ustalania niektórych dopłat i refundacji związanych ze wspólną organizacją rynków produktów rolnych (COM(2011)629) – pobierz plik (.pdf 380,96 kB)

Projekt stanowiska Rządu RP do projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 w związku ze stosowaniem płatności bezpośrednich dla rolników w odniesieniu do roku 2013 (COM(2011)630) – pobierz plik (.pdf 271,10 kB)

Projekt stanowiska Rządu RP do projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do systemu płatności jednolitych i wsparcia dla plantatorów winorośli (COM(2011)631) – pobierz plik (.pdf 216,56 kB)

Pakiet propozycji legislacyjnych WPR2020, do których odnosi się projekt stanowiska Rządu można pobrać tutaj.