Konkurs w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych

1 października 2017 r. ruszył konkurs w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”. Nabór potrwa do 31 października 2017 r.

 

Program finansowany będzie w całości z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego. W ciągu trzech lat planuje się przeznaczyć na ten cel 100 mln zł.

 

Konkurs skierowany jest do powiatów (z wyłączeniem miast na prawach powiatu), które będą mogły realizować także projekty w partnerstwie z innymi samorządami.

 

Przedmiotem wsparcia będzie:

  • budowa i przebudowa dróg powiatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą o istotnym znaczeniu dla sytuacji społeczno-gospodarczej subregionu,
  • dodatkowo dofinansowanie może zostać udzielone na budowę i przebudowę obiektów inżynieryjnych zlokalizowanych w ciągach ww. dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

 

Maksymalny poziom dofinansowania wyniesie do 60 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji, jednak nie więcej niż 4,2 mln zł.

 

Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony od 1 października 2017 r. do 31 października 2017 r.

 

Zakończenie realizacji projektu rzeczowe i finansowe musi nastąpić do 31 grudnia 2018 r. 

 

Wsparcie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu” stanowi ważne uzupełnienie dotychczas prowadzonych działań i w znaczący sposób wpłynie na rozwój społeczno-gospodarczy regionu, a także poprawi spójność sieci transportowej województwa, w tym dostęp do dróg wojewódzkich lub krajowych.

 

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami w formie papierowej należy złożyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem na adres Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: 03-402 Warszawa, al. Solidarności 61 z dopiskiem „Mazowiecki Instrument Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu” oraz w wersji elektronicznej (w formacie Word i formacie PDF – zeskanowany oryginał wniosku na adres e-mail: dsrr@mazovia.pl  Konkurs skierowany jest do powiatów (z wyłączeniem miast na prawach powiatu), które będą mogły realizować także projekty w partnerstwie z innymi samorządami.

 

Szczegółowe informacje nt. zasad ubiegania się wsparcie zawarte zostały w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”.

 

Pliki do pobrania

  1. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”.
  2. Załącznik nr 1 – Kryteria wyboru projektów w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu
  3. Załącznik nr 2 – Wzór wniosku o dofinansowanie inwestycji z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”.
  4. Załącznik nr 3 – Wzór umowy o udzielenie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”.
  5. Załącznik nr 4 – Wzór rozliczenia inwestycji z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”.
  6. Załącznik nr 5 – Regulamin pracy komisji oceny projektów w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych” o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.