Konkurs na najlepszy transnarodowy projekt współpracy nordycko-bałtyckiej

ksow

Nordycko-Bałtycka Sieć Obszarów Wiejskich – Danii, Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Polski oraz Szwecji ogłasza konkurs na najlepszy transnarodowy projekt współpracy nordycko – bałtyckiej. 

 Cele konkursu

  • Podkreślenie znaczenia projektów współpracy transnarodowej (TNC) dla rozwoju obszarów wiejskich w państwach nordycko-bałtyckich
  • Zaznajomienie Lokalnych Grup Działania z aktualną działalnością na polu  współpracy międzynarodowej dla rozwoju obszarów wiejskich w krajach nordycko – bałtyckich  oraz zainspirowanie LGD do kontynuowania współpracy w nowym okresie programowania 2014 – 2020
  • Wzmocnienie roli programu Leader we wdrażaniu Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR)

Kryteria uczestnictwa

Projekt współpracy, biorący udział w konkursie musi być zgłoszony do Komisji Europejskiej oraz angażować co najmniej jedną Lokalną Grupę Działania jako partnera w projekcie

Projekty mogą być zgłaszane przez LGD, Sekretariaty Regionalne KSOW, Sekretariat Centralny KSOW  lub inną organizację identyfikującą projekty współpracy transnarodowej o charakterze nordycko-bałtyckim

Kategorie zgłaszania projektów

Młodzież – projekty adresowane do dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich; wymiana młodzieży, obozy, festiwale

Turystyka – projekty współpracy w ramach podejścia Leader dotyczące rozwijania turystyki na obszarach wiejskich poprzez tworzenie nowej wspólnej marki, identyfikacja regionów

Kultura – projekty współpracy które wspierają rozwój kultury na gruncie sztuki, rękodzieła, teatru, folkloru, tańca; badania oraz publikacji dotyczących kultury

Rozwój lokalny – projekty wykorzystujące podejście Leader do rozwoju lokalnego np. poprzez odnowę wsi, nowe rozwiązania w dostarczaniu usług oraz infrastruktur, wspieranie lokalnego biznesu oraz innowacji na obszarach wiejskich

Zasoby lokalne oraz środowisko –  projekty dotyczące wykorzystania zasobów lokalnych takich jak: produkty regionalne, krótkie łańcuchy dostaw, ochrona środowiska, działania środowiskowe, produkcja ekologiczna, alternatywne oraz odnawialne źródła energii

Termin zgłaszania projektów

Projekty należy zgłaszać na formularzach (w języku angielskim) dostępnych na stronie: www.maainfo.ee/index.php, do dnia 17 maja 2013 na adres: LeaderTNC@maainfo.ee. Każda z kategorii nominacji ma oddzielny formularz. Do wypełnionego formularza należy załączyc co najmniej 5 zdjęć (min 1000Kb) wraz z opisem: tytuł, lokalizacja, data oraz dane autora zdjęć.

Zdjęcia będą nieodpłatnie wykorzystane w publikacji z nominowanymi projektami.

Poszczególny projekt może być nominowany w jednej kategorii. W przypadku gdy projekt odpowiada więcej niż jednej kategorii, powinien zostać zgłoszony do kategorii której odpowiada najlepiej.

Uroczysta Gala wręczenia nagród odbędzie się w Tallinie 26 września 2013 r.

Więcej informacji – czytaj

W razie pytań prosimy o kontakt:

Przemysław Gręda, email: p.greda@fapa.org.pl, Tel: 22 623-19-95

Źródło: SC KSOW