Konkurs dla organizacji pozarządowych

Minister Środowiska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Aktywna edukacja dla zrównoważonego rozwoju – pakiet „Gimnazjalny projekt edukacyjny z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju”.

Oferty realizacji zadania publicznego mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.), działające w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Celem zadania jest wsparcie nauczycieli w planowaniu i realizacji gimnazjalnych projektów edukacyjnych o tematyce ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, poprzez  przygotowanie dla nich pakietu projektów.

Na wspieranie realizacji zadania przeznacza się  środki publiczne w wysokości 100 000 zł brutto. Wnioskodawca jest zobowiązany zapewnić wkład własny w wysokości minimum 20% kosztów realizacji zadania.

Termin składania ofert – 20 czerwca 2012 r.

Ogłoszenie

Rozporządzenie

Fiszka projektowa

źródło: http://www.mos.gov.pl