KOMUNIKAT O ZAWIESZENIU NABORU PROPOZYCJI PROJEKTÓW DO UMIESZCZENIA

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 informuje, iż z dniem 31 marca 2010r. zawieszony zostaje nabór propozycji projektów do umieszczenia w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO WM 2007-2013.

Informacja o ewentualnym wznowieniu naboru zostanie zamieszczona na stronie głównej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl w zakładce Komunikaty, ogłoszenia oraz w zakładce RPO WM/Komunikaty, aktualności.