Jak korzystamy z funduszy unijnych

Bieżący stan wdrażania funduszy strukturalnych oraz schemat i harmonogram dalszych prac nad umową partnerstwa, a także programami operacyjnymi były tematem posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Programowania i Wdrażania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

Podczas posiedzenia zespołu przedstawiono aktualny stan wykorzystania funduszy unijnych na lata 2007-2013. Do 3 lutego 2012 r. podpisano 81 310 umów o wartości dofinansowania 237,8 mld zł. Stanowi to 85,3 proc. alokacji. Płatności kształtują się na poziomie 193,3 mld zł, a w części dofinansowania UE – 137,3 mld zł.

Ponadto w ramach posiedzenia zespołu powołane zostały grupy robocze dla przygotowanych programów operacyjnych.

W spotkaniu wzięli udział: marszałek Adam Struzik oraz dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Agnieszka Rypińska. Posiedzenie odbyło się 4 lutego w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.