Informacja Wójta Gminy Wierzbica

W związku z możliwością pozyskania 100% dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Warszawie na działania z zakresu usuwania i unieszkodliwiania azbestu, proszę zainteresowane osoby (właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków) o składanie wniosków wraz z wymaganymi załącznikami w Urzędzie Gminy Wierzbica pok. nr 22 w terminie do 01.04.2012 r.
Osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą składają wnioski indywidualne o przyznanie dofinansowania (na formularzu wniosku – wzór dostępny na stronie internetowej WFOŚ i GW w Warszawie).
Osoby fizyczne (w tym wspólnoty mieszkaniowe) nie prowadzące działalności gospodarczej składają wnioski o dofinansowanie za pośrednictwem gminy.
Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem tel. 048/6183617 lub w siedzibie Urzędu Gminy Wierzbica pok 22.

ZAŁĄCZNIK NR1 Ocena stanu wyrobów azbestowych

ZAŁĄCZNIK NR 2 Informacja o wyrobach zawierających azbest

ZAŁĄCZNIK NR 3

Wniosek