INFORMACJA W SPRAWIE WDRAŻANIA FUNDUSZY UNIJNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

W związku z nierzetelnymi artykułami na temat pracy Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) informujemy:

Nie ma realnego zagrożenia, że województwo mazowieckie nie wyda przyznanej mu puli środków. Wartość alokacji zaangażowanej do tej pory w konkursy wynosi 4 mld zł (53 proc.), natomiast razem z projektami kluczowymi wartość alokacji zaangażowanej wynosi 101,19 proc.

Mazowsze jest największym regionem, co sprawia, że ma do wydatkowania najwyższą pulę środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Również zainteresowanie otrzymywaniem środków jest największe w skali kraju.

Do tej pory, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013 (RPO WM) wydatkowano środki zaplanowane na rok 2007 rok, które, zgodnie z zasadą n+3, mogą być wydatkowane do końca 2010 roku. Podpisane dotychczas umowy pozwoliły osiągnąć wydatkowanie 14,5 proc. alokacji na lata 2007-2013 oraz 103,3 proc. alokacji na 2007 rok. Kwota, którą Mazowsze musi wydać do końca 2010 r., to prawie 92 mln euro, czyli blisko 380 mln zł. Dotychczas spłynęły już wnioski o płatność na kwotę 277 mln zł. Wnioski te zostały już zweryfikowane, a koszty uznane za kwalifikowane, czyli kwalifikujące się do dofinansowania, i przekazane do beneficjentów. Brakuje jeszcze płatności na prawie 103 mln zł, ale bez trudu suma ta będzie wydatkowana do końca 2010 roku.

Należy też zwrócić uwagę na fakt, że Mazowsze zajmuje czołowe miejsce pod względem wartości wniosków o dofinansowanie projektów, które zostały zatwierdzone do realizacji przez Zarząd Województwa Mazowieckiego i znajdują się na listach rankingowych. Oznacza to bowiem, że w bieżącym roku nastąpi skumulowanie płatności dla beneficjentów, których projekty zostały wybrane w ramach konkursów ogłaszanych w 2008 i 2009 r. Dodatkowo rozpoczęcie realizacji projektów kluczowych dla RPO WM spowoduje znaczne przyspieszenie wydatkowania środków unijnych. Zatem większa część procesu wdrażania programu (kontraktacja i wydatkowanie) przeprowadzona zostanie w latach 2010-2011.

Dotychczasowe opóźnienia związane były też z wprowadzoną przez nas preselekcją, która została zastosowana jako udogodnienie dla wnioskodawców. Pozwalała ona beneficjentom najpierw złożyć wniosek, a dopiero po jego pozytywnym rozpatrzeniu – pozostałe dokumenty, takie jak studium wykonalności, dokumentacja techniczna projektu itd. Przy tym wnioskodawca sam ustalał, kiedy dostarczy dokumenty do dalszego etapu oceny. Takie ułatwienie dla beneficjentów spowodowało, że wpłynęła duża liczba wniosków o dofinansowanie. Jednocześnie preselekcja wydłużyła okres kontraktowania środków unijnych o czas, który beneficjenci mieli na uzupełnienie dokumentacji aplikacyjnej, a eksperci na przeprowadzenie oceny wykonalności projektów. W związku z tym samo podpisywanie umów rozpoczęło się później.

Aby usprawnić cały proces i przyspieszyć wydatkowanie środków unijnych zrezygnowano z konkursów z preselekcją wniosków. Wprowadzony został również system udzielania dofinansowania w formie zaliczki, który jest w skali kraju jednym z bardziej przyjaznych dla beneficjentów rozwiązań. Umożliwia on bowiem wypłacenie zaliczek do poziomu 95 proc. przyznanego w ramach RPO WM dofinansowania. Należy podkreślić, że jako jedni z pierwszych udostępniliśmy zaliczki dla przedsiębiorców, co umożliwia im zrealizowanie prawie całego projektu, pomimo kryzysu finansowego. Potwierdza to analiza systemu zaliczkowania w ramach programów operacyjnych (jesień 2009 r.), przeprowadzona przez PKKP Lewiatan. Dodatkowo w styczniu 2010 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego jako Instytucja Zarządzająca RPO WM skrócił termin weryfikacji wniosków o płatność zaliczkową oraz wniosków o refundację, dzięki czemu możliwe będzie szybsze przekazywanie środków beneficjentom (weryfikacja i przekazanie zlecenia płatności do Banku Gospodarstwa Krajowego trwa w przypadku zaliczki 5 dni roboczych, a w przypadku refundacji 15 dni roboczych).

Opracowany został też nowy regulamin organizacyjny MJWPU, który pozwoli na dostosowanie struktury organizacyjnej do aktualnie realizowanych zadań. Przesunięcia pracowników w ramach MJWPU do komórek, które są w większym stopniu obciążone bieżącymi zadaniami, pozwoli na zwiększenie efektywności działań. Opracowane zostały również nowe standardy obsługi klienta.

Docierające sygnały o kłopotach z systemem informatycznym MEWA nie zostały zlekceważone. Informatycy firmy, która obsługuje program, dokonali poprawek systemu w zakresie najczęściej zgłaszanych uwag. Praca systemu jest stale monitorowana, a zidentyfikowane błędy usuwane. Ponadto zwiększono wydajność systemu SEZAM i wprowadzono zabezpieczenia systemu przed awariami niezależnymi od MJWPU (np. przerwa w dostawach prądu), poprzez zlecenie usługi profesjonalnemu centrum hostingowemu.

Fundusze strukturalne w liczbach:

W odpowiedzi na dotychczasowe konkursy w ramach RPO WM zostało złożonych 3715 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 15 mld zł. Poprawnie pod względem formalnym oceniono 2907 wnioski o wartości dofinansowania 12,215 mld zł. Obecnie trwa ocena merytoryczna 1119 wniosków. Dotychczas pozytywnie oceniono i zatwierdzono w formie wstępnych list rankingowych 923 wnioski na kwotę 3,339 mld zł. Podpisano 329 umów na kwotę dofinansowania 1,145 mld zł, w tym wkładu UE 1,103 mld zł. 571 wniosków znajduje się w tej chwili na listach rezerwowych. Projekty te mają szansę na pieniądze. Tak było w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), gdzie w związku ze wzrostem kursu euro oraz oszczędnościami powstałymi podczas realizacji projektów jeszcze w 2009 roku można było skorzystać z 720,6 mln zł. Wówczas wnioskodawcy, których projekty znajdowały się na listach rezerwowych, mogli podpisać umowę i otrzymać refundację, nawet dla zakończonych projektów.

W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki (POKL) – od początku uruchomienia programu – w ramach komponentu regionalnego złożono 10 085 wniosków na kwotę dofinansowania blisko 6,43 mld zł. Po ocenie formalnej odpadło 15,14 proc. wniosków. Do oceny merytorycznej skierowano 8558 wniosków na kwotę dofinansowania 5,53 mld zł. W trakcie oceny merytorycznej odpadło kolejne 57,14 proc. wniosków. Po ocenie merytorycznej pozostało 3668 wniosków na kwotę 1,99 mld zł. Dotychczas zawarto 1217 umów na kwotę 738,88 mln zł. Na podstawie wniosków o płatność zrealizowano płatności na rzecz beneficjentów na kwotę 319,42 mln zł.

Dane finansowe odnośnie wdrażanych programów podano wg stanu na dzień 9 lutego 2010.

Waldemar Kuliński

Sekretarz Województwa

Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Mazowieckiego w Warszawie