Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej

Zarząd  Stowarzyszenia  Lokalna Grupa Działania,, Wspólny Trakt’’ informuje o planowanej do realizacji operacji własnej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

INFORMACJA NR 1/2020/OW

Cel ogólny 1 Wzmocnienie kapitału społecznego na rzecz rozwoju obszaru

LGD Wspólny Trakt

Cel szczegółowy 1.3 Identyfikacja, promocja i inicjowanie innowacyjnych działań społecznych

Przedsięwzięcie 1.3.1 Laboratorium Innowacji Społecznych