Informacja dla wnioskodawców działań: „Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w Kierunku Działalności Nierolniczej”

W związku z wieloma pytaniami w sprawie zakupu środków transportu dla celów prowadzenia działalności polegającej na transporcie drogowym towarów, Biuro LGD informuje:

Generalną zasadą jest, iż kosztem kwalifikowanym jest koszt zakupu nowych środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, z tym że w przypadku zakupu pojazdów samochodowych, naczep lub przyczep będą to koszty w wysokości nieprzekraczającej:

a) trzykrotności pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji – w przypadku działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie świadczenia wyłącznie usług transportowych,

b) równowartości pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji – w przypadku działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie innym niż usługi transportowe;

Jednakże na podstawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz interpretacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zakup środków transportu towarów przez osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie:

Transport drogowy towarów (kod PKD 49.41.Z) – według obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Działalności;

Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi (kod PKD 60.24.A);

Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi (kod PKD 60.24.B);

Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (kod PKD 60.24.C) – według poprzednio obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Działalności

nie stanowi kosztu kwalifikowalnego w ramach ww. działań. Ograniczenie to, nie obejmuje innych elementów kosztów kwalifikowalnych w operacjach realizowanych przez Wnioskodawców prowadzących działalność w ramach ww. kodów PKD. Przykładowo, kwalifikowane są koszty wyposażenia biura czy zakup maszyn/urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności.

Wynika to z przepisów unijnych, zgodnie z którymi przy udzielaniu pomocy z działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” lub „Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw”, finansowanych z PROW na lata 2007-2013, stosowana jest zasada pomocy de minimis, uregulowana w przepisach rozporządzenia Komisji (WE) 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis. Polskę jako kraj członkowski UE, obowiązuje wspólnotowa regulacja dotycząca udzielania pomocy de minimis, która m.in. stanowi, że koszt nabycia środków transportu przeznaczonych do towarowego transportu drogowego przez podmioty prowadzące działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego, nie jest kosztem kwalifikowalnym. Komisja Europejska przyjęła taką regulację w związku z nadwyżką mocy przewozowych w sektorze transportu i celami polityki transportowej w dziedzinie natężenia ruchu drogowego.