image

III Forum Organizacji Pozarządowych „Sieć na Trakcie"

Przedstawicielki i przedstawiciele Stowarzyszeń, Kół Gospodyń Wiejskich, Klubów Sportowych, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz lokalnych samorządów ze wszystkich gmin obszaru Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt” przybyli do Kowali na III Forum Organizacji Pozarządowych „Sieć na Trakcie”.

Wydarzenie ukierunkowane na upowszechnienie współdziałania i profesjonalizacji działań organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie gmin: Iłża, Kowala, Skaryszew i Wierzbica miało charakter edukacyjny i stanowiło płaszczyznę do spotkania się i refleksji praktyków oraz ekspertów zajmujących się problematyką organizacji pozarządowych, polityki senioralnej oraz rekreacji i turystyki. Stworzyło okazję do dialogu, wymiany doświadczeń i poglądów pomiędzy przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz przedstawicielami samorządów współpracujących z III sektorem.

Przybyłych na spotkanie przywitała Pani Małgorzata Konieczna Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kowali-Stępocinie i jednocześnie Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kowali- Stępocinie.

Oficjalnego otwarcia III Forum Organizacji Pozarządowych „Sieć na Trakcie” dokonali w roli gospodarzy Pani Iwona Więckowska - Wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kowali- Stępocinie, a także Wicedyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kowali- Stępocinie oraz Pan Paweł Piasek, Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt”.

Swoją obecnością w tym dniu zaszczycili uczestników Forum zacni goście: Starosta Radomski Pan Waldemar Trelka, Radna Powiatu Radomskiego Pani Małgorzata Klocek, Wójt Gminy Kowala Dariusz Bulski, Radna Gminy Kowala Pani Barbara Kołodziejczyk oraz pracownicy odpowiedzialni za współpracę z organizacjami pozarządowymi: Anna Pyrka z Urzędu Gminy w Kowali oraz Karolina Pietrzyk z Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie. Gośćmi wydarzenia byli eksperci Pani Wioletta Wilkos - Prezes Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej” i Prezes Fundacji Winiarnie Zamojskie, Pan Krzysztof Łebkowski z Towarzystwa Przyjaciół Zielonki, Latarnik Polski Cyfrowej 2012-2019, animator polityki senioralnej: Zielonka, Powiat Wołomiński, Mazowiecka Rada Seniorów oraz Pan Philipp Zalewski z Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonego przez Fundację Fundusz Współpracy.

Tematem pierwszego wystąpienia były obszary i działania rekomendowane do realizacji przez organizacje pozarządowe w ramach planowanych celów Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Wspólny Trakt” na lata 2023-2027. Pan Paweł Piasek z Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt” przybliżył założenia nowej strategii oraz katalog zadań możliwych do realizacji przez organizacje pozarządowe, omówił warunki finansowania. 

W panelu dyskusyjnym zaproszeni goście rozmawiali o formach współpracy finansowej i pozafinansowej administracji publicznej z sektorem pozarządowym na ternie działania LGD „Wspólny Trakt”, a także wskazali zadania możliwe do realizacji przez organizacje pozarządowe. Wśród wymienionych potrzeb znalazły się: działania senioralne, pomoc psychologiczna dla dzieci, formy usług środowiskowych (np. warsztaty terapii zajęciowej) dla osób z niepełnosprawnościami. W panelu głos zabierali: Starosta Radomski Pan Waldemar Trelka, Wójt Gminy Kowala Pan Dariusz Bulski, Radna Powiatu Radomskiego i inicjatorka KGW Dąbrowianki Pani Małgorzata Klocek, Wiceprezes OSP w Jedlance Starej Pan Tomasz Wróbel oraz Philipp Zalewski z Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Paneliści podkreślali potrzebę prowadzenia dialogu, współpracy i otwartości na potrzeby środowiska organizacji pozarządowych jak również samorządu wszystkich szczebli. Panel był moderowany przez Panią Monikę Makowiecką ze Stowarzyszenia Aktywni na Targowej. 

Krzysztof Łebkowski, animator polityki senioralnej z Towarzystwa Przyjaciół Zielonki zaprezentował praktyki aktywności społecznej seniorów i omówił wyzwania z zakresu polityki senioralnej. Zaprezentowana Giełda Praktyk Społecznych Mazowszan.60+/-, jako metoda dzielenia się oraz doskonalenia lokalnych praktyk społecznych na rzecz godnej jakości życia seniorów i ich otoczenia ukazała wręcz nieograniczone formy działań senioralnych.  Giełda obejmowała cztery pakiety: Senior-To-Zdrowie, Senior -To-Pasja, Senior-To-Integracja, Senior-To-Srebrna ekonomia. Jako ponadczasowe wyzwanie prelegent wskazał godną jakość życia seniorów. Polega ona na świadomym tworzeniu oraz korzystaniu z miejsc i usług służących pielęgnowaniu dobrostanu bytowego, emocjonalnego, intelektualnego lub duchowego. Podkreślił również dostępność form wsparcia seniorów, jej zależność od budżetów różnych szczebli oraz wskazał rolę organizacji pozarządowych w kształtowaniu lokalnego rynku usług „biorą do serc oraz w swoje ręce te wyzwania, którym mogą podołać korzystając z pomocniczości państwa”. Jednocześnie podkreślił potrzebę świadomego tworzenie miejsc i usług społecznych przez NGO.

Pani Wioletta Wilkos, Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej w wystąpieniu pt. Rekreacja i turystyka jako rozwojowe obszary działalności organizacji pozarządowych podkreśliła rolę organizacji pozarządowym w rozwoju turystyki alternatywnej, tj. ekoturystyki, turystyki kulturowej i agroturystyki. Wśród przytoczonych przykładów inicjatywy podejmowanych przez organizacje  pozarządowe w dziedzinie turystyki znalazły się m.in.: wioski tematyczne/zagrody edukacyjne, Questy, szlaki kulinarne w tym certyfikacja i znak marki lokalnej, szlaki turystyczne np. rowerowe, konne, nordic walking, ścieżki przyrodnicze, wyjazdy studyjne, izby regionalne, wydawanie materiałów promocyjnych, organizacja wydarzeń plenerowych/ festiwali często o charakterze cyklicznym  w tym promocja lokalnych produktów, udział w imprezach targowych i wystawienniczych.

Podczas sesji warsztatowej, grupy gminne poszukiwały przepisu na udaną współpracę organizacji pozarządowych z samorządem. Dyskusję w grupach poprowadzili: Tomasz Wróbel, Iwona Więckowska, Paweł Piasek oraz Monikę Makowiecka. Rezultatem warsztatów są wypracowane przez każdą z grup czynniki wpływające na rozwój współpracy i wyznaczone zadania: 1) zorganizowanie do końca roku 2023 w każdej z gmin spotkania z przedstawicielami samorządu i poddanie pod dyskusję wyników warsztatów, 2) prowadzenie bieżącej współpracy z samorządem z uwzględnieniem ustalonych zasad, 3) zaprezentowanie refleksji wynikających ze zrealizowanych działań podczas przyszłorocznego Forum.   

Wydarzeniu towarzyszyła Galeria Projektów zrealizowanych w ostatnich latach przez stowarzyszenia i koła gospodyń wiejskich z Sieci na Trakcie. Realizatorzy zaprezentowali 47 projektów. Przybyli na spotkanie mieli możliwość przedyskutowania z autorami i realizatorami projektów procesu ich tworzenia, realizacji oraz źródeł finansowania. Galeria została wyeksponowana przez grupę pań ze Stowarzyszenia „Aktywni na Targowej” z Panią Marią Ostrowską na czele.

Wydarzenie zakończyło spotkanie przy wspólnym stole. Zwyczajem Sieci na Trakcie poczęstunek „koszyczkowy” został przygotowany przez osoby biorące udział w wydarzeniu, dzięki czemu wydarzenie przebiegało w sympatycznej atmosferze, przy aromacie pysznych potraw.  

III Forum Organizacji Pozarządowych „Sieć na Trakcie” zostało zorganizowane przez Forum Organizacji Społecznych „Sieć na Trakcie” oraz wspierające je organizacje. „Sieć na Trakcie” stanowi rezultat operacji własnej pt. Sieciowanie organizacji pozarządowych obszaru LGD „Wspólny Trakt” zrealizowanej przez Lokalną Grupę Działania „Wspólny Trakt” w okresie od 10.2020 do 08.2021. Głównym celem Forum jest tworzenie sieci współpracy i wspieranie integracji sektora pozarządowego, a także działanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele:

 • Ludowy Klub Sportowy „Chomentów”
 • Klub Sportowy Skaryszewianka Skaryszew
 • Klub Sportowy Team Zalesice
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Jasieńcu Iłżeckim Górnym
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Jedlance Starej
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Kobylanach „Nad Stawem”
 • Koło Gospodyń Wiejskich „Łączanianki” w Łączanach
 • Koło Gospodyń Wiejskich „Maliszowianki” w Maliszowie
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Suliszce
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Zalesicach
 • Młodzieżowy Klub Sportowy „BIELIK” Wierzbica
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Jedlance Starej
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Skaryszewie
 • Stowarzyszenie „Aktywni na Targowej” w Skaryszewie
 • Stowarzyszenie „Damy Radę” w Podsuliszce
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt”
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kowali-Stępocinie
 • Stowarzyszenie „Przyjaźń” w Dzierzkówku Starym
 • Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych i Przewlekle Chorych "PROVIDENTIAE DEI"
 • Stowarzyszenie „Zawsze Razem” w Gębarzowie

Organizacje wspierające forum:

 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt”
 • Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
 • Mazowiecki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej prowadzony przez Fundację Fundusz Współpracy 

 

Serdecznie zapraszamy stowarzyszenia, kluby sportowe, koła gospodyń wiejskich i ochotnicze straże pożarne działające na obszarze LGD „Wspólny Trakt” do nawiązania współpracy i przyłączenia się do „Sieci na Trakcie”!

Tegoroczne Forum poprowadzili: Paweł Piasek, Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt”, Iwona Więckowska, Wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kowali- Stępocinie oraz Monika Makowiecka, Członkini Zarządu Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Członkini Stowarzyszenia Aktywni na Targowej w Skaryszewie.

Wydarzenie mogło się odbyć dzięki zaangażowaniu i wysiłkowi wielu osób i organizacji! Składamy wszystkim serdecznie podziękowania i do zobaczenia za rok!

Licznik odwiedzin: Odsłon razem: 552796 | Odsłon wczoraj: 101 | Odsłon dzisiaj: 79