Gospodarka odpadami na Mazowszu

22 lutego br. odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego prace nad „Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”. Obradom przewodniczyła członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.

 

Do zadań Komitetu Monitorującego prace nad „Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023” należy m.in. czuwanie nad zgodnością zapisów wojewódzkiego planu gospodarki odpadami z innymi dokumentami o znaczeniu regionalnym oraz proponowanie rozwiązań systemowych, pozwalających na zaplanowanie prawidłowej gospodarki odpadami. Komitet pełni funkcję ciała doradczego i opiniodawczego dla tworzonego dokumentu. W skład Komitetu, oprócz reprezentantów Departamentu Środowiska oraz Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie weszli przedstawiciele samorządów gminnych, administracji rządowej, jednostek naukowo – badawczych, inspekcji i służb ochrony środowiska oraz organizacji ekologicznych.

 

Opracowanie wojewódzkich planów gospodarki odpadami jest obowiązkiem ustawowym nałożonym na zarządy województw, wynikającym z przepisów ustawy z 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.). Zgodnie ze znowelizowanymi  przepisami, plany gospodarki odpadami mają być tworzone tylko na szczeblach krajowym i wojewódzkim. Pominięty został etap pośredni – dokumenty opracowywane przez gminne i powiatowe jednostki samorządu terytorialnego. Zobowiązuje to do przygotowania, na szczeblu wojewódzkim, na tyle szczegółowych i przemyślanych rozwiązań systemowych, by sprawdzały się one również w gminach. Na podstawie wypracowanych rozstrzygnięć samorządy gminne będą mogły przygotowywać i uchwalać wewnętrzne regulaminy dotyczące gospodarki odpadami.

 

Wzmocnieniu uległa także ranga dokumentu, a uchwała sejmiku województwa w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarowania odpadami, z mocy ustawy, jest aktem prawa miejscowego. Sama uchwała zawierać będzie rozwiązania wypracowane wspólnie z gminami, w procesie opiniowania i konsultacji społecznych.