Fundusze unijne na Mazowszu – plany na 2011 r.

To będzie dobry rok dla beneficjentów. Władze Mazowsza planują przekazać im aż 1,45 mld zł unijnego wsparcia w ramach RPO WM. Będzie to także czas podpisywania umów. Do końca roku samorząd chce podpisać je na 87 proc. wszystkich środków przyznanych Mazowszu na lata 2007-2013. Mazowsze zdobyło także dodatkowych 70 mln zł z Krajowej Rezerwy Wykonania. Oznacza to dodatkowe pieniądze dla beneficjentów.

– To będzie bardzo pracowity rok. Zamierzamy utrzymać dobre tempo wydawania środków unijnych z drugiej połowy zeszłego roku. Wtedy to Mazowsze zdecydowanie przyspieszyło o czym najlepiej świadczy pozyskanie przez nas dodatkowych 70 mln zł z Krajowej Rezerwy Wykonania. Jest to premia dla tych województw, które dobrze sobie radzą z wydatkowaniem funduszy unijnych – powiedział wicemarszałek Marcin Kierwiński.

Aby otrzymać środki z KRW województwo do końca zeszłego roku musiało wydać co najmniej 20 proc. budżetu RPO. Mazowsze certyfikowało na koniec roku 22 proc. środków i zdobyło 18,7 mln euro. To bardzo dobra informacja dla beneficjentów, oznacza bowiem dofinansowanie dodatkowych projektów. Na co zostaną przeznaczone te środki? Przede wszystkim na przedsiębiorczość, ochronę środowiska, energetykę lub infrastrukturę drogową.

2011 rok stanie pod znakiem wypłaty środków unijnych i podpisywania kolejnych umów. Zaplanowano, że w tym roku podpisane zostaną umowy z beneficjentami na 2,1 mld zł (533 mln euro). Do beneficjentów trafi natomiast 1,45 mld zł. Dzięki temu na koniec 2011 roku wartość podpisanych umów wyniesie 6,2 mld zł (1,59 mld euro) i obejmie 87 proc. całej kwoty przyznanej Mazowszu w ramach RPO WM na lata 2007-2013. Na koniec roku planujemy certyfikować 43 proc. środków.

Ogłoszone zostaną kolejne konkursy. W 2011 r. beneficjenci będą mogli ubiegać się o 37,5 mln euro w ramach RPO WM. W sumie Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosi 6 konkursów. Środki przeznaczone zostaną m.in. na zadania związane z ochroną powierzchni ziemi, czyli budowę, rozbudowę instalacji do segregacji odpadów komunalnych i przemysłowych, recykling odpadów czy budowę składowisk odpadów niebezpiecznych.

Pomocą unijną objęte zostaną także projekty wspierające przedsiębiorstwa w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT), np. inwestycje w urządzenia ograniczające emisje do środowiska czy zmiany technologii służących eliminowaniu szkodliwych oddziaływań dla środowiska. Kolejnym sektorem unijnego wsparcia będzie innowacja i przedsiębiorczość. Są także środki na zadania mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu. Budowa szkieletowych i regionalnych sieci szerokopasmowych, wdrażanie platform elektronicznych to tylko niektóre projekty, które będą realizowane dzięki funduszom unijnym. Małe, średnie oraz mikroprzedsiębiorstwa będą mogły starać się o dofinansowanie na rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Pojawi się także nowość. W tym roku władze województwa chcą podpisać umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) o utworzeniu Funduszu Powierniczego dla rozwoju obszarów miejskich. Pozwoli to uruchomić zwrotny mechanizm finansowy Jessica. W ten sposób beneficjenci z Mazowsza będą mogli pożyczyć pieniądze na realizację szeregu projektów dotyczących m.in. rewitalizacji, mieszkalnictwa czy efektywności energetycznej. Na ten cel przeznaczonych zostanie ok. 30-40 mln EURO czyli kwota pomiędzy 120 a 160 mln zł, pochodząca głównie z Priorytetu V i IV RPO WM.

Fundusze unijne na Mazowszu – informacja bazowa

W latach 2007-2013 Mazowsze ma do wydatkowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 1,8 mld euro. W drugim półroczu 2010 r. wykorzystanie środków unijnych na Mazowszu nabrało tempa. Lawinowo podpisywane były umowy o dofinansowanie. Rekordowym miesiącem był wrzesień, w którym wydano aż 302 mln zł, w październiku kolejne 265 mln zł. W rezultacie do 31 grudnia 2010 r. podpisano łącznie (od początku realizacji programu) 929 umów z beneficjentami na łączną kwotę blisko 4,2 mld zł, czyli ponad 1 mld euro, co stanowi 57,8 proc. całości środków przyznanych Mazowszu na lata 2007-2013.

W sumie w ramach RPO WM beneficjenci złożyli przeszło4,8 tys. wniosków w ramach 30 konkursów ogłoszonych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził do dofinansowania 1027 z nich (stan na 20 stycznia br.) na łączną kwotę wsparcia z funduszy unijnych – 4,89 mld zł. 697 wniosków o wartości 1,87 mld zł nadal znajduje się w trakcie oceny merytorycznej.

W 2011 roku zarząd województwa planuje utrzymanie szybkiego tempa wydatkowania środków unijnych. Zaplanowano, że w tym roku podpisane zostaną umowy z beneficjentami na łączną kwotę blisko 2,1 mld zł (533 mln euro). Do beneficjentów trafi natomiast 1,45 mld zł. Dzięki temu na koniec 2011 roku wartość podpisanych z beneficjentami umów wyniesie 6,2 mld zł (1,59 mld euro) i obejmie 87 proc. całej kwoty przyznanej Mazowszu w ramach RPO WM na lata 2007-2013.

Mazowsze zamierza także utrzymać wysoki poziom certyfikacji do Komisji Europejskiej środków unijnych wypłaconych beneficjentom. Planuje się, że certyfikacja na koniec 2011 r. (od początku realizacji programu) osiągnie poziom 3,1 mld zł, czyli 43 proc. całości przyznanych Mazowszu środków. Natomiast w samym 2011 roku – 1,4 mld zł.

18,7 mln euro z Krajowej Rezerwy Wykonania

Mazowsze otrzyma dodatkowe 18,7 mln euro, czyli ponad 70 mln zł z tzw. Krajowej Rezerwy Wykonania (KRW). Jest to premia dla tych województw, które najlepiej radzą sobie z wydatkowaniem funduszy unijnych. Aby ją otrzymać województwo musiało wydatkować co najmniej 20 proc. budżetu RPO. Dodatkowe środki pozwolą wesprzeć realizowane priorytety i działania w ramach RPO WM – przedsiębiorczość, ochronę środowiska, energetykę lub infrastrukturę drogową. Ostateczną decyzję o podziale dodatkowej puli środków podejmie Zarząd Województwa Mazowieckiego w oparciu o cele Strategii Lizbońskiej, a także po analizie sytuacji finansowej w poszczególnych Priorytetach i działaniach RPO WM. Zgodnie z metodologią podziału KRW dodatkowe finansowanie powinno zostać przeznaczone na realizację pro-lizbońskich projektów, których celem będzie wsparcie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

6 konkursów w ramach RPO WM – 37,5 mln euro do pozyskania

W 2011 r. beneficjenci będą mogli ubiegać się o 37,5 mln euro w ramach RPO WM. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosi w sumie 6 konkursów. Szczegółowy harmonogram naboru wniosków przedstawiony został w tabeli.

Środki przeznaczone zostaną m.in. na zadania związane z ochroną powierzchni ziemi, czyli budowę, rozbudowę instalacji do segregacji odpadów komunalnych i przemysłowych, recykling odpadów czy budowę składowisk odpadów niebezpiecznych. Do pozyskania będzie 6,5 mln euro. Konkurs ruszy w marcu br.

Pomocą unijną objęte zostaną także projekty wspierające przedsiębiorstwa w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT), np. inwestycje w urządzenia ograniczające emisje do środowiska czy zmiany technologii służących eliminowaniu szkodliwych oddziaływań dla środowiska. Na ten cel zarezerwowano 6 mln euro. Konkurs ruszy w czerwcu br.

Kolejnym sektorem unijnego wsparcia będzie innowacja i przedsiębiorczość. Dofinansowane zostaną projekty badawcze, wdrażające prace B+R. Najpierw wnioskodawca otrzyma wsparcie na sfinansowanie części badawczej projektu. Jeśli ta faza realizacji zakończy się pomyślnie, beneficjent otrzyma środki na wdrożenie. Przedsiębiorcy wyłonieni do dofinansowania będą mogli sami decydować o wykonawcy prac B+R. W sumie na ten cel zarezerwowanych jest 10 mln euro. Ogłoszone zostaną dwa konkursy pierwszy w kwietniu, a drugi w maju tego roku.

10 mln euro jest do rozdysponowania na zadania mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu. Budowa szkieletowych i regionalnych sieci szerokopasmowych, wdrażanie platform elektronicznych to tylko niektóre projekty, które będą realizowane dzięki funduszom unijnym. Konkurs ruszy w maju br.

Małe, średnie oraz mikroprzedsiębiorstwa będą mogły starać się o dofinansowanie na rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych. W sumie 6 mln euro będą mogły przeznaczyć na zwiększenie swojej konkurencyjności i innowacyjności. Konkurs ruszy w czerwcu br.

harmonogram naborów RPO WM 2011

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

W 2011 r. do beneficjentów z Mazowsza trafi łącznie 566 mln zł w ramach PO KL. 509 mln zł rozdysponuje Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, kolejne 57 mln zł Wojewódzki Urząd Pracy. W sumie ogłoszonych zostanie35 konkursów o dofinansowanie.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przeprowadzi w tym roku 27 konkursów, w ramach których do rozdysponowania jest blisko 470 mln zł.

Jeszcze w lutym rozpoczną się nabory wniosków na dofinansowanie projektów wspierających rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji. O wsparcie będą mogły ubiegać się ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie z Mazowsza. Środki zostaną skierowane m.in. do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Ogłoszone zostaną także konkursy na dofinansowanie działań wspierających rozwój kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, a także procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw. Środki zostaną przeznaczone m.in. na szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców, badania i analizy dotyczące trendów rozwojowych i prognozowania zmian gospodarczych zachodzących w regionie.

Wsparciem objęte zostaną także programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne. Będzie można także ubiegać się o wsparcie na tworzenie placówek przedszkolnych. Wojewódzki Urząd Pracy ma w tym roku w ramach PO KL do rozdysponowania ponad 57 mln zł. Ogłoszonych zostanie osiem konkursów. Dwa na projekty podnoszące kwalifikacje zawodowe osób poszukujących pracy i doskonalenie zawodowe pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz sześć na utworzenie własnej firmy.

20 mln zł przeznaczonych zostanie na organizację warsztatów oraz szkoleń ułatwiających poszukiwanie pracy oraz podnoszących kwalifikacje zawodowe, wsparcie psychologiczno-doradcze, pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe, staże i praktyki zawodowe. Priorytetowo będą traktowani pracownicy, którzy utracili pracę z powodu zwolnień grupowych, osoby powyżej 45 roku życia (50 proc. uczestników projektu) i niepełnosprawni (5 proc.). Dodatkowo osoby powyżej 45 lat przejdą kursy m.in. rozwijające umiejętności komunikacyjne, pomagające radzić sobie ze stresem i adaptować się w nowym środowisku pracy. Konkursy na tego typu projekty ruszą w pierwszym kwartale tego roku.

Konkursy, dzięki którym będzie można zdobyć fundusze na utworzenie własnej firmy ogłoszone zostaną w czerwcu. Na ten cel zarezerwowane są 24 mln zł. Pozwoli to na utworzenie 382 mikroprzedsiębiorstw.

Kolejnych 13 mln zł przeznaczonych zostanie na rozwój zawodowy i wzmocnienie publicznych służb zatrudnienia w regionie m.in. poprzez szkolenia, doradztwo oraz badania rynku pracy. Te konkursy ruszą w trzecim kwartale tego roku.

Do pobrania: http://www.mazowia.eu/data/newsFiles/prezentacja_podsumowanie_2010_plany_2011.ppt