Fundusze Europejskie 2014-2020: Program Polska Wschodnia

Dyskusja z marszałkami

Kształt przyszłego programu operacyjnego dla wschodnich województw Polski to główny temat odbywającego się w dniu 10 kwietnia 2013 r. spotkania z marszałkami tych regionów. Uczestniczyły w nich minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska oraz wiceminister Iwona Wendel.

Zgodnie z Założeniami Umowy Partnerstwa, nowy program operacyjny dla Polski Wschodniej będzie dodatkowym wsparciem działań o charakterze ponadregionalnym, uzupełniającym te, które podejmowane są w ramach programów regionalnych i krajowych – zaznaczyła minister Bieńkowska. Wspierane będą zwłaszcza: podnoszenie poziomu innowacyjności, wzmacnianie przewag konkurencyjnych wynikających z ponadregionalnych specjalizacji, poprawa dostępności transportowej wschodnich województw poprzez budowę i przebudowę odcinków dróg wojewódzkich stanowiących dojazd do sieci TEN-T, a także wzmacnianie atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności wybranych miast jako kluczowych ośrodków działalności społeczno-gospodarczej.

Program Polska Wschodnia 2014-2020 będzie służył realizacji najważniejszych celów rozwojowych określonych w obecnie konsultowanym projekcie zaktualizowanej Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020. – Dokument ten będzie podstawą dla prowadzenia skutecznej polityki rozwojowej na rzecz makroregionu Polski Wschodniej – podkreśliła szefowa resortu.

Więcej informacji na temat rozpoczętych 10 kwietnia 2013 r. konsultacji społecznych projektu zaktualizowanej Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, znaleźć można w aktualnościach na stronie internetowej MRR.