Fotowoltaika i ceny energii

Produkcja energii elektrycznej przy pomocy baterii słonecznych ciągle jest bardzo kosztowna w porównaniu do energii z paliw kopalnych jednak w przeciągu najbliższej dekady sytuacja może ulec znaczącej zmianie. Fotowoltaika na tle innych odnawialnych źródeł energii charakteryzuje się dużym potencjałem redukcji kosztów instalacji. Ostatnie 20 lat rozwoju branży baterii słonecznych pokazało, że podwojenie wolumenu zainstalowanej mocy powoduje 20% spadek ceny paneli fotowoltaicznych. W przeciągu ostatnich 5 lat w Europie koszty instalacji elektrowni fotowoltaicznej spadły o 50% a w najbliższych 10 latach prognozowany jest dalszy dynamiczny spadek cen systemów słonecznych w przedziale od 36-51% (źródło EPIA). Z punktu widzenia użytkownika najważniejszy jest koszt energii produkowanej z danego źródła. Na tym tle fotowoltaika także posiada duży potencjał spadku cen. W strukturze kosztów produkcji energii elektrycznej ze słońca zdecydowanie dominujące są koszty inwestycyjne z tego też względu spadek cen instalacji bezpośrednio przekłada się na niższe koszty produkcji energii. Szacuje się, że do roku 2020 koszty energii elektrycznej produkowanej z energii słonecznej spadną w Europie o 50% z obecnego poziomu 0,16-0,35 euro/kWh do 0,08 – 0,18 euro/kWh. 
 
Koszt energii z instalacji fotowoltaicznej w poszczególnych latach i źródło EPIA

 Parytet sieciowy coraz bliżej 

Celem branży fotowoltaicznej jest osiągnięcie parytetu sieciowego, czyli poziomu cenowego produkcji energii równego lub niższego niż cena energii w sieci. Z roku na rok przybliżamy się do tego poziomu i według analiz EPIA już w roku 2013 parytet sieciowy zostanie osiągnięty we Włoszech przez instalacje fotowoltaiczne w segmencie instalacji komercyjnych. Dwa lata później, czyli w roku 2015 cena energii z fotowoltaicznych instalacji domowych osiągnie we Włoszech rynkowy poziom cen. W poszczególnych krajach parytet sieciowy będzie następował w różnych latach i będzie głównie uzależniony od nasłonecznienia w danym kraju oraz ceny energii. Włochy pod tym względem są w bardzo dobrej sytuacji. Posiadają bardzo wysokie nasłonecznienie zwłaszcza na południu a deficyt energii sprawia, że jest ona w tym kraju bardzo droga. 
 
Rok osiągnięcia przez instalację fotowoltaiczną parytetu sieciowego

Źródło opracowanie własne na podstawie danych EPIA 
 
W powyższym zestawieniu na słowo komentarza zasługują Niemcy z uwagi na zbliżone do Polski nasłonecznienie. Można założyć, że skoro w roku 2017 w Niemczech energia z baterii słonecznych stanie się atrakcyjna cenowo bez dofinansowania w domowych instalacjach to także nieznacznie później w Polsce wykorzystanie fotowoltaiki będzie w pewnych warunkach inwestycyjnych uzasadnione ekonomicznie przed rokiem 2020.
Koszt energii z instalacji fotowoltaicznej w poszczególnych latach z podziałem na wielkość instalacji źródło EPIA
 
Obecnie fotowoltaika cieszy się w Polsce dużym zainteresowaniem mimo braku finansowej opłacalności takiej inwestycji. Ważne jest, aby Państwo stworzyło podstawy do rozwoju w Polsce rozproszonej energetyki. Niezbędne jest wprowadzenie możliwości bezkosztowej odsprzedaży wyprodukowanej energii z małych instalacji do sieci bez konieczności prowadzenia w tym celu koncesjonowanej działalności gospodarczej. Konieczne jest wprowadzenie prosumenckiego rynku energii, w którym każdy uczestnik rynku będzie mógł być zarówno konsumentem ja i lokalnym dostawcom energii.