Dziesięć lat na „Wspólnym Trakcie”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” rozpoczęło swoją działalność w 2009 roku. Godny jubileusz 10-lecia, poprzedzony Walnym Zebraniem członków, świętowano w ubiegły piątek w Folwarku Bancer w Modrzejowicach.

Uroczystą sesję Stowarzyszenia podzielono na dwa segmenty: oficjalną – Walne Zebranie i jubileusz 10-lecia. W trakcie pierwszej części spotkania Zarząd Stowarzyszenia w osobach: Paweł Piasek – Prezes Zarządu, Dariusz Bulski – Wiceprezes, Marek Łuszczek – Wiceprezes, Renata Leśniewska – Wiceprezes oraz Wojciech Kolasa, Teresa Majkusiak, Mieczysław Gębski i Krzysztof Kozera – Członkowie Zarządu, otrzymała absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2018.

Uroczystą część spotkania poprowadzili Prezes Paweł Piasek i Ireneusz Kumięga Przewodniczący Rady LGD „Wspólny Trakt”.

Teresa Majkusiak, pierwszy prezes Stowarzyszenia, zapoznała pokrótce wszystkich z jego historią, a Paweł Piasek, obecny prezes Stowarzyszenia, w prezentacji multimedialnej omówił liczne przykłady działalności „Wspólnego Traktu” w poszczególnych gminach wchodzących w skład Stowarzyszenia. Na zdjęciach uczestnicy spotkania zobaczyli wyremontowane lub zmodernizowane siedziby świetlic gminnych i place zabaw.

– Podsumowując – powiedział Paweł Piasek – dzięki działalności LGD „Wspólny Trakt” na terenie gmin Iłża, Kowala, Skaryszew i Wierzbica w ostatnich 10 latach wykorzystano blisko 13 mln złotych.

Do prezentacji ustosunkował się również Ireneusz Kumięga: – Nie wiem czy państwo zwróciliście uwagę. Na tych placach zabaw rośnie trawa, ale w furtkach i wokół sprzętów jest ona wydeptana. To świadczy najlepiej o tym, że te inwestycje są trafione, że były potrzebne. Że pieniądze nie zostały zmarnowane.

Jubileusz jest okazją do wyrażenia podziękowań za pomoc i współpracę. Przewodniczący  Ireneusz Kumięga oraz prezesi Teresa Majkusiak i Paweł Piasek wręczyli uroczyste dyplomy obecnym i byłym burmistrzom i wójtom gmin wchodzącym w skład „Wspólnego Traktu”, członkom Rady LGD, członkom Zarządu i członkom Komisji Rewizyjnej i pracownikom.

Teresa Majkusiak odczytała również list gratulacyjny nadesłany od Marszałka Sejmiku Mazowieckiego Adama Struzika.

Spośród  zaproszonych gości głos zabrali: Cezary Nowek – prezes LGD „Razem dla Radomki”, Irena Bielawska – prezes LGD „Puszcza Kozienicka”, Iwona Sałek – prezes LGD „Dziedzictwo i Rozwój”, Agnieszka Idziak-Napiórkowska – dyrektor LGD „Na Piaskowcu” oraz Agnieszka Połeć-Bulska z Mazowieckiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej i Monika Makowiecka – członek Zarządu Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Wśród licznie zaproszonych gości byli również Krzysztof Kozera – członek Zarządu Powiatu Radomskiego, Bożenna Pacholczak – była wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz Andrzej Moskwa – były burmistrz Miasta i Gminy Iłża.

Spotkanie urozmaiciły i uatrakcyjniły występy zespołów tanecznych z Kowali i solistów z Wierzbicy (Karolina Zawisza i Aleksandra Kucińska) oraz zespołów ludowych z Jasieńca Iłżeckiego i Skaryszewa.

Informacja z Walnego Zebrania Zarządu LGD „Wspólny Trakt”

Jeszcze w czerwcu br. Stowarzyszenie planuje przeprowadzić kolejne nabory wniosków dotyczących:

– podejmowania działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie

– rozwoju działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie

– budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

W 2019 roku LGD „Wspólny Trakt” będzie realizować międzynarodowy i krajowy projekt współpracy. Krajowy projekt jest kontynuacją poprzedniego współdziałania z LGD „Razem na Piaskowcu”, polega na oznakowaniu tras szlaków rowerowych, na terenie gmin, które dołączyły do obu LGD w nowym okresie programowania. W ramach projektu zamontowano już tablice z mapami tras rowerowych, a niebawem odbędą się rajdy rowerowe.

Zarys historii

Historia powstania LGD zaczęła się na początku 2008 roku. Zawiązała się wówczas grupa inicjatywna, w skład której weszli: Ireneusz Kumięga, Dariusz Myśliwiec, Sławomir Stanik, Mieczysław Gębski, Nina Mąkosa, Wojciech Kolasa, Marian Kruszewski, Teresa Majkusiak i Paweł Piasek. Zadaniem grupy inicjatywnej było propagowanie idei podejścia Leader oraz zachęcenie społeczności lokalnej do włączenia się w prace przygotowawcze związane z założeniem Stowarzyszenia. Inicjatywę budowania partnerstwu trzech sektorów podjęły samorządy gmin Kowala, Skaryszew i Wierzbica.

27 maja 2008 r. w Skaryszewie przy obecności 71 mieszkańców i osób zainteresowanych działalnością – późniejszych członków, założono Stowarzyszenie pod nazwą LGD „Wspólny Trakt”. Na zebraniu tym wybrano pierwszy Zarząd w osobach: Mieczysław Gębski i Nina Mąkosa – gmina Kowala. Teresa Majkusiak i Paweł Piasek – gmina Skaryszew, Sławomir Kucharczyk i Wojciech Kolasa – gmina Wierzbica, wybrano również Radę LGD w składzie: Sławomir Stanik, Wojciech Ćwierz, Arkadiusz Pięta, Tomasz Kruk – gmina Kowala, Ireneusz Kumięga, Danuta Wilanowicz, Zbigniew Banaszkiewicz, Adam Stachurski – gmina Skaryszew, Dariusz Myśliwiec, Dariusz Ziętek, Marek Matejski. Piotr Skorek – gmina Wierzbica oraz wybrano Komisję Rewizyjną: Marian Górecki – gmina Kowala, Urszula Gowin – gmina Skaryszew, Zdzisław Dulias – gmina Wierzbica.

W międzyczasie w Zarządzie pracowały również Aneta Farbiś z gminy Kowala i Bożena Grzyb z gminy Wierzbica, natomiast w Radzie Andrzej Smorągiewicz i Halina Kozyra.

Kolejnym etapem było opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju. Władze stowarzyszenia i członkowie założyciele oraz mieszkańcy aktywnie uczestniczyli w konsultacjach i opracowaniu projektu Lokalnej Strategii Rozwoju. Projekt ten został zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.

2 czerwca 2009 r. Lokalna Grupa Działania w konkursie została wybrana przez Urząd Marszałkowski w Warszawie do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Zasadnicza działalność Stowarzyszenia rozpoczęła się w dniu 22 czerwca 2009 roku, kiedy to podpisana została z Samorządem Województwa Mazowieckiego umowa ramowa o warunkach i sposobie realizacji LSR.

W ciągu tych 10 lat, dzięki dobrej współpracy z samorządami, członkami Stowarzyszenia, innymi organizacjami, a także ze społeczeństwem, udało się zrealizować wiele dobrych i ciekawych projektów – wybudowane lub wyremontowane świetlice wiejskie, place zabaw, znaki szlaków rowerowych, boiska, podjazdy, odnowione figurki i wiele innych. Ponadto przez ten okres w ramach tzw. „Małych Projektów”, dofinansowanych zostało wiele festynów rodzinnych, okolicznościowych, Wstępów, dożynek, zawodów sportowych i innych.

W dniu 30 czerwca 2015 roku zakończy został 7-letni projekt PROW.

Przygotowując się do realizacji PROW na lata 2014-2020 Stowarzyszenie LGD „Wspólny Trakt” rozszerzyła swój zasięg o gminę Iłża.

W  maju 2016 r. została podpisana umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022.

„Zebranie się razem to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces” i niech to powiedzenie Henry Forda będzie naszym mottem na dalszą wspólną pracę.