DOTACJE NA ZABYTKI – NABÓR WNIOSKÓW W ZAKRESIE OCHRONY ZABYTKÓW I OPIEKI NAD ZABYTKAMI

Departament Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego informuje, że z dniem 15 stycznia 2010 roku rozpoczyna się nabór wniosków o udzielenie dotacji w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Wnioski (w wersji papierowej i elektronicznej) wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do dnia 15 lutego 2010 roku w Sekretariacie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Okrzei 35 bądź Delegaturach Urzędu Marszałkowskiego w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach lub za pośrednictwem poczty na adres: Departament Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa. 

Adresy delegatur:
Ciechanów – ul. Wodna 1, 06-400 Ciechanów
Ostrołęka – ul. gen. A.Gorbatowa 15, 07-410 Ostrołęka
Płock – ul. 1 Maja 7b, 09-402 Płock
Radom – ul. Kościuszki 5a, 26-600 Radom
Siedlce – ul. Wiszniewskiego 4, 08-110 Siedlce

O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. UWAGA! O dacie złożenia wniosku nie decyduje data stempla pocztowego.

Informujemy, że dotacje będą udzielane na podstawie nowej uchwały – nr 192/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 listopada 2009 roku w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Mazowieckiego.

O dotację mogą ubiegać się następujące podmioty:
1) jednostki samorządu terytorialnego;
2) organizacje niebędące jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku (fundacje i stowarzyszenia);
3) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych; posiadające tytuł prawny do zabytku, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

UWAGA! Obowiązują nowe wzory wniosków i sprawozdań. Prosimy o składanie wniosków (w wersji papierowej i elektronicznej) na nowych formularzach oraz o zapoznanie się z treścią w/w uchwały.

Do wniosku dołącza się:
1. kopię decyzji o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty;
2. dokument potwierdzający tytuł prawny do władania zabytkiem (np. wypis z rejestru gruntów, wyciąg z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa stosunku zobowiązaniowego);
3. kopię decyzji właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót;
4. kopię pozwolenia na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym wymagającym takiego pozwolenia lub program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym;
5. kosztorys przewidywanych prac lub robót;
6. dokumentację fotograficzną obrazującą stan obiektu;
7. dokument stwierdzający uprawnienie do zaciągania zobowiązań finansowych (aktualny odpis z KRS w przypadku podmiotów tam zarejestrowanych, wydany nie wcześniej niż 12 miesięcy od daty upływu terminu składania ofert, lub inny dokument poświadczający w/w uprawnienia);
8. wniosek w wersji elektronicznej (nośnik CD);
9. dodatkowe opinie dla wnioskodawców ubiegających się o dotację powyżej 50%.

UWAGA! Wnioski o dotację niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione, albo złożone po terminie nie będą rozpatrzone.

Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, może obejmować nakłady konieczne na:

1. sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
2. przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych;
3. wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
4. opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
5. wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
6. sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
7. zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
8. stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
9. odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
10. odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50 % oryginalnej substancji tej przynależności;
11. odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
12. modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
13. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
14. uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
15. działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
16. zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;
17. zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Wzór wniosku oraz uchwała dotycząca zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Mazowieckiego wraz z drukiem sprawozdania, dołączone są w formie załączników do niniejszego komunikatu.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w zakresie Kultury, Turystyki i Ochrony Zabytków:

Justyna Mackiewicz
tel. (022) 59-79-515
j.mackiewicz@mazovia.pl

Wioleta Wilczek
tel. (022) 59-79-518
w.wilczek@mazovia.pl

Powiązania:

  Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, połozonych na obszarze Województwa Mazowieckiego
[ Rozmiar: 79 kB, Plik DOC ]
 
  Wzór wniosku
[ Rozmiar: 110 kB, Plik DOC ]
 
  Wzór sprawozdania
[ Rozmiar: 79 kB, Plik DOC ]