Dofinansowanie sportu na wsi. Środki krajowe i europejskie

Wiele z działających na rzecz sportu organizacji boryka się z licznymi problemami dot. pozyskania środków zewnętrznych na realizację ich działań. Jest to spowodowane między innymi rozproszeniem dostępnych informacji.

Poniżej zestawienie podstawowych informacji na temat dostępnych środków na rozwój sportu na wsi.

Typy dotacji

Szukając dotacji należy pamiętać o podstawowym podziale projektów na:

  • projekty twarde – czyli projekty inwestycyjne (remonty, adaptacje, budowa nowych obiektów, zakup wyposażenia- o ile jest podstawą projektu);
  • projekty miękkie – czyli nieinwestycyjne, obejmujące działania typu: warsztaty, szkolenia, kursy, organizacja imprez, koncertów, zajęć dodatkowych itp.

Każde ogłoszenie konkursowe jasno precyzuje, którego typu projekty będą dofinansowywane przez daną instytucję

Kto i na jakich zasadach może ubiegać się o dofinansowanie ?

Na ogół dofinansowanie przyznawane jest w konkursach. To grantodawca wskazuje, kto i na jakich zasadach może ubiegać się o wsparcie. O dofinansowanie projektów, poza nielicznymi wyjątkami nie mogą ubiegać się osoby fizyczne. Przed rozpoczęciem ubiegania się o dotację należy szczegółowo zapoznać sie z dokumentacja konkursową.

 

Dofinansowanie ze środków europejskich w okresie 2007-2013

Sport nie stanowi wyodrębnionej dziedziny aktywności Unii Europejskiej. Działania związane z promocją sportu podejmowane są w ramach programów rozwoju regionalnego oraz wdrażania polityki w zakresie edukacji, kultury, zdrowia, a także polityki regionalnej. Inicjatywy w zakresie sportu traktowane są jak narzędzia osiągania celów wymienionych polityk i mogą być finansowane ze środków Unii Europejskiej, o ile stanowią część projektów realizowanych w ramach różnych programów wspólnotowych.

Te programy to przede wszystkim:

·         Uczenie się przez całe życie – program na lata 2007-2013, który zastąpił programy: Socrates, Leonardo da Vinci i eLearning. Program wspiera wymianę, współpracę i mobilność pomiędzy systemami edukacji i szkoleń w obrębie Wspólnoty, tak by stały się światowym wzorcem jakości. Program „Uczenie się przez całe życie” zawiera cztery programy sektorowe: Comenius (edukacja szkolna), Erasmus (studia wyższe), Leonardo da Vinci (szkolenie i kształcenie zawodowe) oraz Grundtvig (kształcenie dorosłych) i jest uzupełniony przez międzysektorowy program obejmujący politykę współpracy, języki obce, technologie informacyjno-komunikacyjne oraz upowszechnienie rezultatów. Elementem nowego programu jest także program Jean Monnet wspierający instytucje i działania w dziedzinie integracji europejskiej.

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne na stronie: http://www.llp.org.pl

·         Młodzież w działaniu – program ma na celu promowanie wśród młodych ludzi poczucia osobistej odpowiedzialności, aktywnych postaw obywatelskich, wzajemnego zrozumienia, solidarności i tolerancji oraz wspieranie współpracy europejskiej w dziedzinie młodzieży. Cele programu uzupełniają cele w innych obszarach, w tym w dziedzinie sportu. Wszystkie projekty dofinansowane w ramach programu „Młodzież w działaniu” powinny wpisywać się w priorytety określane przez Komisję Europejską oraz Narodową Agencję. Wyróżniamy ich trzy rodzaje: stałe, roczne i krajowe.

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne na stronie: http://www.mlodziez.org.pl/program

·         Europa dla obywateli – podstawowym celem programu jest wspieranie działań i organizacji, promujących aktywne obywatelstwo europejskie, np. poprzez wspieranie zaangażowania obywateli i organizacji społecznych w proces integracji europejskiej. W programie mogą uczestniczyć m.in. organizacje działające w zakresie wolontariatu oraz w dziedzinie sportu amatorskiego.

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne na stronie: http://www.europadlaobywateli.pl

·         Program Operacyjny Kapitał Ludzki – stwarza środowiskom sportowym możliwość ubiegania się o dofinansowanie projektów obejmujących m.in. szkolenia i rozwój umiejętności osób zatrudnionych w sektorze sportu, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez sport np. osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży ze środowisk dysfunkcyjnych czy rozwój oferty edukacyjnej szkół na poziomie lokalnym poprzez organizację zajęć sportowych.

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne na stronie: http://www.efs.gov.pl/Strony/default.aspx oraz na stronach Wojewódzkich Urzędów Pracy i Urzędów Marszałkowskich.

·       Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej – oferuje środki na infrastrukturę w zakresie sportu i rekreacji, w tym budowę sieci ścieżek rowerowych w ramach infrastruktury transportowej.

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne na stronie: http://www.polskawschodnia.gov.pl/Strony/default.aspx .

·       Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – w ramach infrastruktury szkolnictwa wyższego przewiduje wsparcie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wykorzystywanej przez studentów.

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne na stronie: http://www.pois.gov.pl/Strony/default.aspx .

·       Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej – stanowią kontynuację programów współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej realizowanych w ramach inicjatywy wspólnotowej INTERREG III. W ramach podejmowanych działań istnieje możliwość rozwoju współpracy w dziedzinie turystyki sportu i rekreacji.

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne na stronie: http://www.ewt.gov.pl/Strony/default.aspx .

·       Regionalne Programy Operacyjne – podejmowanie działań dotyczących infrastruktury społecznej, w ramach których istnieje możliwość realizacji przedsięwzięć związanych z infrastrukturą sportową. Wpisują się one w działania służące zwiększeniu potencjału turystycznego regionów, infrastruktury edukacyjnej regionu oraz służą umacnianiu funkcji miejskich i metropolitalnych.

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/RPO/Aktualnosci/Strony/default.aspx oraz na stronach urzędów marszałkowskich.

·         Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – realizacja projektów związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej, m.in. w zakresie poprawy stanu i budowy obiektów oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, w tym małej infrastruktury sportowej oraz organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych.

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne na stronie: http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2007-2013  oraz na stronach Lokalnych Grup Działania.

 Dofinansowanie ze środków krajowych

 

·         Środki w dyspozycji Ministra Sportu i Turystyki

Minister Sportu i Turystki dofinansowuje sport wyczynowy, młodzieżowy, powszechny (w tym sport osób niepełnosprawnych), Istnieje także możliwość uzyskania dofinansowania zadań inwestycyjnych polegających na: budowie, przebudowie lub remontach obiektów sportowych spełniających określone kryteria.

Szczegółowe informacje na temat konkursów dostępne na stronie: http://www.msport.gov.pl/sport .

·         Środki finansowe znajdujące się w dyspozycji Ministra Edukacji Narodowej.

Szczegółowe informacje na temat konkursów dostępne na stronie: www.men.gov.pl (w zakładce aktualności) oraz na stronach kuratoriów oświaty).

·         Środki przeznaczane na wsparcie realizacji zadań gminy, powiatu, województwa w zakresie kultury fizycznej i turystyki.

Szczegółowe informacje na temat konkursów dostępne na stronach BIP urzędów gmin, powiatu, samorządów województw.

·         Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) celem głównym programu jest zwiększenie udziału organizacji pozarządowych oraz podmiotów kościelnych i związków wyznaniowych prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych, w ramach kształtowanych i prowadzonych na zasadach partnerstwa i pomocniczości polityk publicznych.

Szczegółowe informacje na temat programu i zasad ubiegania się o dotacje dostępne na stronie: http://www.pozytek.gov.pl/FIO,379.html .

·         Środki przeznaczone na pozalekcyjne zajęcia sportowe finansowane w ramach gminnych programów przeciwdziałania alkoholizmowi. Środki te znajdują się w gestii gminnych komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

 Inne programy grantowe ( w tym małe granty, granty zagraniczne)

Środki na sport można pozyskać także z programów grantowych fundacji. Wsparcie oferowane jest m.in. przez takie organizacje, jak:

·         Fundacja BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego
http://www.fundacja-steczkowskiego.pl

·         Fundacja im. Leopolda Kronenberga
http://www.kronenberg.org.pl

·         Fundacja Orange
http://fundacja.orange.pl

·         Fundacja Polsat
http://www.fundacjapolsat.pl

·         Fundacja PZU
http://pzu.pl/index.php?nodeid=517

·         Fundacja Wspólna Droga – United Way Polska
http://www.unitedway.org.pl

·         Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
http://www.pcyf.org.pl

·         Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
http://www.filantropia.org.pl

·         Fundacja Edukacja dla Demokracji
http://www.edudemo.org.pl

·         Fundacja Forda
http://www.fordfound.org
http://www.eurodesk.pl

·         Fundacja im. Stefana Batorego
http://www.batory.org.pl

·         Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
http://www.pafw.pl

·         Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza
http://www.pgnig.pl/pgnig/fundacja/10961/14603

 

Opracowała: Iwona Raszeja-Ossowska

Źródło; Witryna wiejska