Dobre praktyki LGD Wspólny Trakt

Lokalna Grupa Działania Wspólny Trakt – dobre praktyki Szanowni Państwo
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” powołane zostało w 2008 roku i obejmuje swoim zasięgiem obszar trzech gmin; Kowala, Skaryszew i Wierzbica w celu realizacji projektu „LEADER” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt zakładał bezpośrednie dotarcie ze szczegółową informacją o realizowanych projektach do jak większej Grupy potencjalnych beneficjentów. W ciągu tych siedmiu lat, dzięki dobrej współpracy z samorządami, członkami stowarzyszenia, innymi organizacjami, a także ze społeczeństwem, udało nam się zrealizować wiele dobrych i ciekawych projektów. Odwiedzając miejscowości z terenu Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt”, widzimy przykłady działalności naszego stowarzyszenia – wybudowane lub wyremontowane świetlice wiejski, place zabaw, znaki szlaków rowerowych, boiska, podjazdy, odnowione figurki, oświetlenie i wiele innych. Ponadto przez ten okres w ramach tzw. „Małych Projektów”, dofinansowanych zostało wiele festynów rodzinnych, okolicznościowych, Wstępów, dożynek, zawodów sportowych i innych. Bardzo ważna była nasza obecność na spotkaniach organizowanych przez samorządy i organizacje pozarządowe.
Spotykaliśmy się na warsztatach z tzw. ginących zawodów, które cieszyły się zawsze dużym zainteresowaniem. Organizowaliśmy wyjazdy studyjne do innych Lokalnych Grup Działania w celu poznania dobrych praktyk i wymiany doświadczeń. Byliśmy także obecni na targach Agrotravel. Organizowaliśmy szkolenia dla potencjalnych beneficjentów, uczestniczyliśmy w wielu szkoleniach i konferencjach organizowanych m.in. przez Urząd Marszałkowski i inne.
Zebranie doświadczeń przy realizacji programu i przedstawienie ich w publikacji potencjalnym przyszłym beneficjentom wykorzystanie ich we własnych działaniach.
Wyrażam nadzieję, że przedstawiona publikacja przybliży Państwu niektóre projekty zrealizowane za pośrednictwem naszego stowarzyszenia, a także zachęci do korzystania ze środków unijnych w nowym okresie programowania 2014-2020.
Prezes Zarządu
Teresa Majkusiak