Co to jest KSOW?

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich – to propozycja szeroko rozumianej współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie rozwoju obszarów wiejskich pomiędzy wszystkimi organizacjami działającymi na obszarach wiejskich oraz na rzecz ich rozwoju.

Celem funkcjonowania KSOW jest:

•stworzenie platformy współpracy i wymiany doświadczeń dla wszystkich instytucji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym,

•wspieranie wymiany doświadczeń oraz wiedzy fachowej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym,

•aktywizacja podmiotów zaangażowanych lub potencjalnie mogących zaangażować się w rozwój obszarów wiejskich,

•wsparcie wdrażania i oceny polityki rozwoju obszarów wiejskich,

•promocja poszukiwania rozwiązań innowacyjnych dla rozwoju obszarów wiejskich,

•wsparcie MRiRW w zakresie analizy i oceny polityki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce.

Struktura organizacyjna

Za utworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich odpowiedzialne jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Struktura KSOW ma dwupoziomowy charakter – w jej skład wchodzą Sekretariat Centralny i 16 Sekretariatów Regionalnych. Funkcję Sekretariatu Centralnego pełni jednostka wydzielona w ramach struktur MRiRW, a Sekretariaty Regionalne tworzone zostają w poszczególnych Urzędach Marszałkowskich.

Sekretariat Centralny KSOW odpowiedzialny jest m.in. za:

•koordynację prac KSOW, w tym wspieranie działań Sekretariatów Regionalnych,

•koordynację utworzenia i funkcjonowania portalu internetowego Sieci,

•utrzymywanie kontaktów z Europejską Siecią Obszarów Wiejskich,

•ułatwianie kontaktów między partnerami Sieci.

Do zadań Sekretariatów Regionalnych należy w szczególności:

•przygotowanie i realizacja Planu Działania KSOW na poziomie województwa,

•utworzenie podstrony w ramach portalu internetowego KSOW,

•ułatwianie kontaktów między członkami Sieci w danym regionie,

•współpraca z partnerami KSOW.

Struktura Planu Działania KSOW

Funkcjonowanie Regionalnych Sekretariatów KSOW opiera się o realizację zadań zawartych w Planie Działań na lata 2007-2013. Na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005, MRiRW jako Jednostka Centralna KSOW, we współpracy z 16 Jednostkami Regionalnymi, opracowują taki Plan.

Plan zawiera w szczególności:

•wyszczególnienie działań obligatoryjnych i fakultatywnych dla Sekretariatu Centralnego i 16 Sekretariatów Regionalnych,

•cele działań obligatoryjnych i fakultatywnych,

•harmonogram działań,

•charakterystykę partnerów KSOW,

•identyfikację i analizę możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat,

•określenie procedury dla współpracy międzynarodowej i międzyterytorialnej,

•budżet,

•sposób monitorowania i oceny funkcjonowania KSOW,

•kontrole.

Działania obligatoryjne i fakultatywne w ramach Planu Działania KSOW

Misją KSOW jest stworzenie instytucjom działającym na rzecz rozwoju obszarów wiejskich przyjaznej platformy współpracy i wymiany doświadczeń. Szczególnie istotnym jest wzmocnienie przepływu informacji pomiędzy nimi oraz budowanie postaw opartych na wzajemnym zaufaniu. W KSOW zaangażowani będą przedstawiciele trzech sektorów, stąd niezwykle ważnym jest, by wszelkie działania oparte były na zasadzie dwukierunkowego przepływu informacji oraz dążenia do uzyskiwania efektów korzystnych dla obu stron. Realizacja działań zawartych w Planie ma sprzyjać urzeczywistnianiu zasady partnerstwa oraz nowoczesnego i efektywnego sposobu wymiany informacji oraz przekazywania wiedzy.

W ramach działań obligatoryjnych przewidziane są następujące zadania:

•identyfikacja i analiza dobrych praktyk,

•przeniesienie dobrych praktyk oraz organizacja wymiany doświadczeń i know-how,

•przygotowanie programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania w procesie ich tworzenia i działania,

•zarządzanie siecią,

•pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej.

Do działań fakultatywnych należą w szczególności:

•współpraca międzyinstytucjonalna,

•wymiana doświadczeń miedzy LGD,

•projekty finansowane z programów innych niż PROW 2007 – 2013,

•współpraca ze szkołami wyższymi, instytutami branżowymi i doradztwem rolniczym,

•program projekty innowacyjne,

•analiza potrzeb i kierunków rozwoju obszarów wiejskich.

 

Celem realizacji działań organizowane będą liczne konferencje, szkolenia, podróże studyjne, konkursy, przygotowane zostaną również publikacje, zapewniony udział w targach krajowych i zagranicznych i inne.