BUDŻET MAZOWSZA NA 2010 ROK – JANOSIKOWE KONTRA INWESTYCJE

Przyszłoroczny budżet Mazowsza wyniesie 3,22 mld zł. Niestety, największą pozycją będzie w nim tzw. „janosikowe”, które w przyszłym roku pochłonie ponad połowę dochodów podatkowych regionu – czyli blisko 940 mln zł. Dzięki dużym oszczędnościom na inwestycje uda się wygospodarować 916 mln zł. Olbrzymim wsparciem będą także środki unijne – dzięki którym możliwe będzie utrzymanie inwestycji w regionie na ambitnym poziomie.

 

Przyszłoroczny budżet będzie pod znakiem „janosikowego” – które będzie w nim największą pozycją. Na ten cel jako jedyny region w kraju w przyszłym roku musimy oddać do budżetu państwa ponad połowę swoich dochodów. Powód? Przyszłoroczne „janosikowe” (subwencja wyrównawcza) ustala się na podstawie dochodów sprzed dwóch lat – kiedy dochody województwa były rekordowo wysokie. Tymczasem na skutek kryzysu w przyszłym roku będą one najniższe od lat. Wpływy z podatku CIT, które stanowią 90 proc. dochodów podatkowych, zmniejszyły się nawet o 20 proc. Oznacza to 400 mln zł mniej w budżecie.

W takiej sytuacji przyszłoroczne dochody województwa planuje się na poziomie 2,86 mld zł, natomiast wydatki na poziomie 3,22 mld zł. Planowany deficyt, czyli różnica pomiędzy dochodami a wydatkami, to 360 mln zł. Zostanie on pokryty długoterminowym kredytem bankowym na rynku zagranicznym.

Tworząc budżet województwa w tak niedogodnych finansowo warunkach, skupiliśmy się głównie na utrzymaniu inwestycji, których realizacja będzie wspierana ze środków unijnych – podsumował prace nad budżetem marszałek Adam Struzik. – Poza tym nadal realizujemy plan oszczędnościowy, który obejmuje m.in. zamrożenie płac – zarówno zarządu województwa, jak i pracowników urzędu, a także jednostek podległych.

Oprócz subwencji wyrównawczej największe środki w budżecie zagwarantowano na transport i łączność, czyli m.in. na działalność Kolei Mazowieckich, Warszawskiej Kolei Dojazdowej oraz remonty i modernizację dróg wojewódzkich. Na ten cel przeznaczono aż 24 proc. środków, czyli ponad 786 mln zł. 399,9 mln zł z tej kwoty to wydatki inwestycyjne.

Warto podkreślić, że mimo trudnej sytuacji finansowej będziemy kontynuować ważne inwestycje kolejowe, zakup taboru, budowę parkingów „Parkuj i jedź” – dodał członek zarządu województwa mazowieckiego Piotr Szprendałowicz. – Stworzone zostanie również studium wykonalności połączenia kolejowego Płock – Modlin. Ponadto w 2010 r. rozpoczniemy pilotażowo akcję poprawy bezpieczeństwa drogowego w rejonie szkół znajdujących się przy drogach wojewódzkich.

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w przyszłorocznym budżecie zagwarantowano 200 mln zł, z czego 59,7 mln zł to środki przeznaczone na inwestycje. Na ochronę zdrowia zabezpieczono 150,9 mln zł. Kolejnych 121 mln zł przeznaczonych zostanie na oświatę i wychowanie.

Chciałbym zwrócić szczególną uwagę na wydatki związane z zakończeniem budowy szpitala w Ostrołęce, który już w dużej części został przeniesiony do nowoczesnego budynku – dodał członek zarządu województwa mazowieckiego Waldemar Roszkiewicz

Przy konstruowaniu budżetu priorytetem były wszystkie inwestycje dofinansowywane z funduszy unijnych oraz te, których realizacja jest bardzo zaawansowana. Trudna sytuacja finansowa województwa zmusiła jednak władze regionu do szukania oszczędności. O 50 proc. zmniejszone zostaną środki na promocję województwa, a o 15 proc. dotacje na bieżące utrzymanie samego urzędu marszałkowskiego jak i podległych samorządowi jednostek. Niestety z braku środków w przyszłym roku nie będzie także realizowany Samorządowy Instrument Wsparcia Rozwoju Mazowsza, w ramach którego samorząd województwa wspierał biedniejsze samorządy lokalne.

W takiej sytuacji olbrzymim wsparciem będą środki unijne. Dzięki nim uda sie utrzymać inwestycje w regionie na ambitnym poziomie. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM do wydania w przyszłym roku zaplanowano aż 1,5 mld zł. Kolejne 497 mln zł zarezerwowano do wydania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Przyszłoroczne środki z funduszy strukturalnych, jakie mamy w budżecie państwa znakomicie wesprą tak samorząd województwa, jak i samorządy powiatowe i gminne, a to wpłynie pozytywnie na rozwój całego województwa – powiedział wicemarszałek Stefan Kotlewski.

„JANOSIKOWE” – 939,2 mln
Największą pozycję w budżecie województwa stanowi wpłata do budżetu państwa w wysokości 939,2 mln zł. Mazowsze płaci „janosikowe” od 2004 r. W 2005 r. wynosiło ono ok. 24 proc. dochodów podatkowych, natomiast już w 2010 r. będzie to aż 54 proc. Łączna kwota przekazana w tym okresie przez Mazowsze do budżetu państwa wyniesie ponad 3,5 mld zł. Aby województwo – mimo zwrotu tak dużych środków do budżetu państwa – mogło realizować niezbędne inwestycje, zmuszone jest do zaciągania kosztownych kredytów. Prognozowana kwota długu województwa mazowieckiego na koniec 2009 r. wyniesie 1,27 mld zł (co stanowi blisko połowę kwoty przekazywanej w ramach janosikowego w ostatnich latach).

Władze województwa apelują do rządu o zmianę zasad naliczania „janosikowego”. Rozważają również możliwość zaskarżenia ustawy o „janosikowym” do Trybunału Konstytucyjnego.

W apelu do rządu władze województwa proponują dwa rozwiązania: doraźne – w postaci zmniejszenia przyszłorocznego „janosikowego” do poziomu z 2008 r., i długofalowe – w postaci ustanowienia górnego pułapu kwoty „janosikowego” na poziomie do 35 proc. dochodów województwa.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 785,9 mln zł
191 mln zł przeznacza się na:
– dotacje w zakresie organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich – 190,2 mln zł, w tym dla spółki:
• „Koleje Mazowieckie – KM” Spółka z o.o. – 183,5 mln zł,
• „WKD PKP” Spółka z o.o. – 6,7 mln zł,
– wydatki bieżące w zakresie pasażerskich przewozów kolejowych – 702 tys. zł,
– dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc – granica województwa – 108 tys. zł

Wydatki inwestycyjne – 121 mln zł, w tym na:
• podniesienie kapitału Spółki „WKD”– 20 mln zł,
• zakup 20 szt. czteroczłonowych nowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych – kwota 92,1 mln zł,
• projekt „Parkuj i jedź” – 9 mln zł.
 

Drogi publiczne wojewódzkie – 369,5 mln zł, w tym na:
– wydatki bieżące – 98,2 mln zł, z czego na remonty dróg – 63,8 mln zł,
– inwestycje drogowe i zakupy inwestycyjne – 244,1 mln zł.

Wśród największych planowanych inwestycji znajdują się:

• Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa – Pruszków – Żyrardów – Kamion, na odcinku od ul. Partyzantów do ulicy Bohaterów Warszawy na terenie miasta Pruszków, powiatu pruszkowskiego, województwa mazowieckiego – 10 mln zł,

• Droga wojewódzka nr 620 Przewodowo – Nowe Miasto (skrzyżowanie z drogą nr 632) – 10 mln zł,

• Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 724 relacji Warszawa – Góra Kalwaria – 23 mln zł:
1) Rozbudowa odcinka Warszawa – Konstancin Jeziorna
2) Rozbudowa odcinka Konstancin Jeziorna – Góra Kalwaria,

• Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 637 od dr. krajowej nr 50 (m. Stanisławów) do m. Węgrów, na odc. od km 43+846 km do 79+29 – 20 mln zł,

• Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 617 relacji Przasnysz – Ciechanów na całej długości tj. od km 0+000 do km 23+885 – 33 mln zł,

• Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 732 relacji Stary Gózd – Przytyk na całej długości tj. od km 0+000 do km 16+580 – 40 mln zł,

• Budowa drogi wojewódzkiej Nr 627 na odc. od km 57+722 do km 60+778 wraz z budową mostu przez rzekę Bug oraz rozbiórka starego mostu – 25 mln zł,

• Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 580 na odcinku Leszno – granica gm. Kampinos od km 27+375 do km 32+195 oraz od km 32+195 do km 37+025 – przejście przez m. Wiejca i m. Kampinos – 10 mln zł,

• Droga wojewódzka nr 577 Łąck – Ruszki – 8 mln zł.

Drogi publiczne gminne – 2,5 mln zł
Pozostała działalność – 10 mln zł, w tym na:

• Przebudowa i rozbudowa bocznicy kolejowej ze stacji kolejowej Modlin do Portu Lotniczego w Modlinie oraz budowa stacji/przystanku kolejowego na terenie Portu lotniczego w Modlinie – 9,9 mln zł,

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 200,8 mln zł
 
– wydatki bieżące – 136,2 mln zł 
– wydatki na inwestycje na rzecz instytucji kultury – 49,5 mln zł.

Wśród największych planowanych inwestycji znajdują się:

• Zaplecze noclegowe Matecznik Mazowsze wraz z adaptacją stajni na Karczmę Staropolską – 3,8 mln zł,

• Przebudowa i modernizacja Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego – 3,2 mln zł,

• Zmiana sposobu użytkowania budynku elektrociepłowni na Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu – 10 mln zł,

• Modernizacja infrastruktury kulturalnej Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie – 2,8 mln zł,

• Budowa obiektów dla potrzeb Muzeum im. W. Gombrowicza we Wsoli – 2 mln zł,

• Rozbudowa i adaptacja kamienicy przy ul. Tumskiej dla potrzeb Muzeum Mazowieckiego w Płocku – 7,8 mln zł,

• Zwiększenie dostępności do kultury – stworzenie Międzynarodowego Ośrodka Edukacji i Dziedzictwa Kulturowego w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze – etap I i etap II/Muzeum Romantyzmu w Opinogórze – 9,3 mln zł,

• Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina/Pałac w Sannikach – 2,4 mln zł.

OCHRONA ZDROWIA –150,9 mln zł, w tym:
 

Szpitale ogólne – 90,4 mln zł, z czego:
• 591 tys. zł przeznacza się na dotacje celowe dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej z przeznaczeniem na realizację Programu „Szkoła Promocji Zdrowia”,
• 56,8 mln zł przeznacza się na dotacje na wydatki inwestycyjne dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
15 mln zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne związane z budową Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce.

Wśród największych planowanych inwestycji znajdują się także:

• Modernizacja budynku G/ Wojewódzki Szpital Bródnowski – 10 mln zł,

• Modernizacja budynku F/ Międzyleskiego szpitala Specjalistycznego SPZOZ w Warszawie – 10,5 mln zł,

• Modernizacja i rozbudowa Bloku Operacyjnego wraz z wyposażeniem/ Centrum Rehabilitacji im. prof. Mariana Weissa „Stocer” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – 10,4 mln zł,

• Modernizacja oddziałów szpitalnych i adaptacja pomieszczeń na potrzeby działalności medycznej/ Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku – 5 mln zł,

• Modernizacja i wyposażenie Pawilonu II wraz z dobudówką wejścia/ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zakaźny – 3,5 mln zł.

Na inwestycje w zakresie lecznictwa psychiatrycznego przeznaczono 32,1 mln zł, z czego 9,3 mln zł na rozbudowę i modernizację Szpitala w Józefowie, ul. 3-go Maja 127 / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu, 5 mln zł na modernizację i rozbudowę Pawilonu I/ Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. Dr Barbary Borzym w Radomiu.

Biuro Prasowe
Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego