O sytuacji Mazowsza w przyszłym okresie programowania RPO WM

Perspektywy wsparcia finansowego zadań powiatów w nowej perspektywie finansowej UE były głównym tematem rozmów podczas Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego. W spotkaniu wziął udział m.in. marszałek Adam Struzik.

 

Marszałek w swoim wystąpienie poruszył przede wszystkim temat programowania polityki spójności oraz założeń do RPO WM na lata 2014-2020. Przypomniał, że województwo mazowieckie przekroczyło 75-procentowy próg średniej zamożności regionów UE, co skutkuje opuszczeniem grupy najbiedniejszych regionów UE, objętych najintensywniejszym poziomem wsparcia. Zdaniem marszałka, Mazowsza będą dotyczyły również inne niż dla pozostałych 15 województw limity koncentracji (tzw. ring-fencingi), poziomy dofinansowania oraz wydatki kwalifikowane. Mazowsze nie będzie także wspierane w ramach obecnego celu „Konwergencja”.

 

Marszałek przedstawił też skutki alokacji dla województwa mazowieckiego, która będzie dzielona pomiędzy poziom regionalny i krajowy. Omówił również problem obciążenia wynikający z subwencji regionalnej, wyjaśniając że w latach 2010-2011 województwo mazowieckie przekazało ponad 40% swoich dochodów własnych na rzecz subwencji regionalnej, a obciążenie janosikowym powoduje wzrost zadłużenia regionu, co wiąże się z brakiem środków na inwestycje, w tym również na wkład własny w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE.

 

Marszałek wskazał efektywne obszary wsparcia, jako istotę projektu założeń do RPO WM. Wśród priorytetów wymienił: wsparcie gospodarki Mazowsza opartej na wiedzy i innowacji; wzrost e-potencjału Mazowsza; zwiększanie konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw; przejście na gospodarkę niskoemisyjną; zmiany klimatyczne i dostosowanie do zmian oraz zarządzanie ryzykiem; efektywne korzystanie z zasobów; rozwój regionalnego systemu transportowego; rozwój rynku pracy; wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem; wsparcie upowszechnienia edukacji przedszkolnej, kształcenia zawodowego i kształcenia ustawicznego dorosłych.

 

Wśród zaproszonych gości oprócz starostów wszystkich powiatów województwa mazowieckiego znaleźli się również sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusz Sławecki, który poruszył m. in. temat perspektywy rozwoju szkolnictwa zawodowego w powiatach oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk, który przybliżył bieżące działania resortu. Poseł na Sejm RP Piotr Zgorzelski  przedstawił aktualny stan prac sejmowej  Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, natomiast wojewoda Jacek Kozłowski mówił m.in.o bezpieczeństwie powodziowym na Mazowszu i stanie prac nad „Programem Bezpieczeństwa Powodziowego w Dorzeczu Środkowej Wisły”.