ARiMR wypłaciła z PROW 2007-13 już 16,3 miliarda złotych. Polska jest liderem realizacji Programu w Unii Europejskiej

Wypłacenie przez Agencje Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa do 30 sierpnia br., 16,3 mld zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 lokuje nasz kraj na pozycji europejskiego lidera w realizacji tego Programu. Znajdujące się na drugiej pozycji Niemcy wypłaciły bowiem ( w przeliczeniu na złotówki) o 2 miliardy złotych mniej a zajmująca trzecią lokatę Francja ma wynik gorszy aż o 3 miliardy zł.. W tym roku ARiMR wypłaci Beneficjentom Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w sumie przeszło 10 miliardów zł i będzie to absolutnie „rekordowa” kwota wypłacona w ciągu jednego roku z tego Programu. Na razie, w tym roku, Agencja wypłaciła jego Beneficjentom ok. 4,9 miliarda złotych.

Tak dobre wyniki Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wynikają z szybkiego pokonania trudności, które w momencie rozpoczęcia realizacji PROW 2007-2013. Przed trzema laty wydawały się nie do pokonania. Po podjętych jednak, przez zmienione kierownictwo Agencji, działaniach naprawczych, od zeszłego roku weszła ona w dynamiczny okres naborów wniosków o udzielenie wsparcia z tego Programu, podpisywania umów o udzielenie wsparcia oraz rozpoczęła sprawne wypłacanie pieniędzy beneficjentom. Dzięki sprawnej pracy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, którego całkowity budżet wynosi ok. 70 miliardów złotych, 70% środków zostało już zagospodarowanych. Obok wypłacenia rolnikom i przedsiębiorcom przeszło 16 miliardów złotych kolejne ok. 35 miliardów złotych jest zaplanowane do wypłaty w ramach przyjętych przez ARiMR zobowiązań wieloletnich. Dotyczy to np. wypłat przyznanych w ubiegłych latach „Rent strukturalnych”, corocznych dopłat do zalesień, wsparcia z „Programu rolno-środowiskowego”, a także płatności wynikających z zawartych do tej pory umów o dofinansowanie inwestycji realizowanych przez rolników i przedsiębiorców, które zostaną wypłacone przez ARiMR po ich wykonaniu i rozliczeniu. Agencji do rozdysponowania z PROW na lata 2007-2013 pozostało jeszcze około 19 miliardów złotych. Rozdysponowaniem pozostałej części środków z tego Programu zajmują się samorządy wojewódzkie i Agencja Rynku Rolnego i Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA).

Wynika to z podziału Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na tzw. 22 działania (wkrótce w związku m.in. z powodziami, będzie uruchomione 23 działanie z którego będzie udzielana pomoc na „odbudowe zniszczonych gospodarstw”). Z dotychczas uruchomionych działań ARiMR realizuje w całości 14 i ma na ten cel w sumie prawie 13,7 miliarda euro. Z pozostałych 8 działań, w ramach tzw. działań delegowanych, sześć obsługują samorządy województw, a po jednym Agencja Rynku Rolnego i Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA). W ramach działań delegowanych jest do rozdzielenia w sumie 3,5 miliarda euro.

Zainteresowanie otrzymaniem pomocy finansowej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 od początku było bardzo duże a ostatnio zwiększyło się ono jeszcze bardziej. Do końca sierpnia br. rolnicy, przedsiębiorcy z sektora rolno-spożywczego i inni beneficjenci np. Lokalne Grupy Działania, złożyli w Agencji w sumie prawie 100 tys. wniosków o udzielenie wsparcia z PROW 2007-2013, przy czym ta liczba nie obejmuje wnioskujących o dopłaty ONW (co roku jest ich ok. 770 tys.) czy rolno środowiskowe (corocznie ok. 100 tys.). Większość wnioskujących o wsparcie z działań inwestycyjnych z PROW 2007-13, w wypadku gdy ichwnioski zostały pozytywnie rozpatrzone i zmieściły się w limitach środków, przyznanych poszczególnym województwom lub w limicie krajowym, w zależności od rodzaju działania pomocowego, otrzymała już pieniądze. Pozostali, z którymi zawarto umowy, otrzymają wsparcie, gdy zrealizują inwestycje zatwierdzone do dofinansowania i prawidłowo je rozliczą.

W tym roku zostały bądź zostaną jeszcze przeprowadzone nabory wniosków o wsparcie ze wszystkich działań pomocowych z PROW na lata 2007-2013 wdrażanych przez ARiMR. Wiele tegorocznych naborów, które poprzedziła szeroka kampania promocyjna, okazało się niezwykłym sukcesem. Dowodem jest ilość złożonych wniosków o wsparcie zwłaszcza z działań: „Tworzenie i rozwój mikro-przedsiębiorstw”, „Ułatwianie startu młodym rolnikom” czy „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. W Oddziałach Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które przyjmowały wnioski zarejestrowano ich w sumie dwa razy więcej niż we wszystkich naborach razem wziętych naborach z lat ubiegłych.

Tak wielkie zainteresowanie otrzymaniem wsparcia sprawiło, że minister rolnictwa Marek Sawicki zdecydował się aż dwukrotnie zwiększyć tegoroczne limity środków do rozdzielenie w ramach tych działań. Minister uważa, że nie można zmarnować tej bezprecedensowej szansy m.in. na szybkie powstanie wielkiej ilości nowych miejsc pracy i to na terenach wiejskich, gdzie są one szczególnie potrzebne. Informując o zwiększeniu limitu na „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” powiedział m.in. „Musimy premiować aktywnych i chcących tworzyć i rozwijać swoje firmy i nie ma powodu by ktoś musiał czekać na następny nabór wniosków, jeśli już teraz mogą powstać nowe miejsca pracy”. Dwukrotne zwiększenie limitów na premie dla młodych rolników oraz na wsparcie prowadzenia przez rolników dodatkowej działalności gospodarczej, także jest podyktowane chęcią wzmocnienia procesów modernizacyjnych na wsi i powstawania tam nowych miejsc pracy.

Dotychczasowy przebieg wdrażania PROW 2007-2013, wielkość wypłat i „zagospodarowanych” środków, przygotowywane kolejne nabory wniosków, wskazują, że tak jak to było w wypadku programów z lat 2004-2006, ten Program też zostanie zrealizowany w pełni a pieniądze znajdujące się w jego budżecie będą wykorzystane w całości.