Apel w sprawie instrumentu „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” – podpisz się!

Podpisz Apel dotyczący instrumentu „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność”, w którym organizacje pozarządowe i lokalne grupy działania postulują o jak najszersze zastosowanie tego mechanizmu w Regionalnych Programach Operacyjnych.

 

To, czym jest RLKS i co może dać organizacjom pozarządowym opisywaliśmy w artykule CLLD – szansa dla organizacji pozarządowych.

 

Poniżej publikujemy treść apelu, który został przygotowany wspólnie przez środowiska miejskich i wiejskich organizacji pozarządowych oraz lokalnych grup działania, odnoszący się do postulatu rozpoczęcia prac nad wdrożeniem tego instrumentu do Regionalnych Programów Operacyjnych:

 

Organizacje skupione wokół „12 postulatów organizacji pozarządowych w obszarze programowania funduszy europejskich 2014-2020” wyrażają niepokój dotyczący planów wykorzystania w Polsce mechanizmu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS, art. 32-35 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy EFSI). O ile zapisy Umowy Partnerstwa wydają się zachęcające, to jednak bardzo niepokojąca jest nieobecność mechanizmu RLKS w zdecydowanej większości projektów Regionalnych Programów Operacyjnych. Tylko dwa urzędy marszałkowskie podjęły prace nad zastosowaniem RLKS na terenie swoich województw. Większość Zarządów Województw, które tego nie zrobiły, nie podaje żadnych argumentów takiego stanu rzeczy. Z kolei odpowiadając na negatywne opinie zastosowania tego instrumentu, zgłaszane przez niektóre Zarządy Województw, pragniemy podkreślić istotę:

 

  1. katastrofalnego stanu kapitału społecznego w Polsce (wg Diagnozy Społecznej i wyników badań europejskich Polska jest na szarym końcu wśród krajów UE pod kątem czynników decydujących o wartości kapitału społecznego),
  2. wynikającej z badań, pozytywnej oceny funkcjonowania LGD w zakresie głównego celu do którego zostały utworzone czyli budowania kapitału społecznego,
  3. wynikających z badań zaleceń do rozszerzenia roli LGD w rozwoju lokalnym (np. raport „Szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w ujęciu regionalnym” opracowany przez Agrotec i PAN IGiPZ w 2012 r.),
  4. faktu obowiązkowego zastosowania RLKS na obszarach wiejskich ze środków EFRROW, co czyni tańszym i efektywniejszym wykorzystanie dodatkowych środków z EFRR i EFS w ramach struktur LGD.

 

Ponadto jednym z podnoszonych argumentów o niezastosowaniu RLKS w RPO jest brak wytycznych nt. zastosowania RLKS w Polsce. Dlatego apelujemy o jak najszybsze ogłoszenie stosownych wytycznych, zwłaszcza że już na wiosnę 2013 r. opracowane zostały przy użyciu metody KOLAB konkretne propozycje zastosowania tego instrumentu w Polsce i ogłoszone zostały Wspólne Wytyczne 4 Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskiej nt. RLKS.

 

Niepokoi nas marginalizacja dyskusji nad zastosowaniem instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność ze strony administracji lokalnej i centralnej, często bez twardych argumentów co do nieprzydatności jego mechanizmów w ramach systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020.

 

Apelujemy o rozpoczęcie realnej debaty nad stworzeniem warunków dla jak najpowszechniejszego zastosowania instrumentu RLKS w Polsce. Pozwólmy społecznościom lokalnym na szerokie włączenie się w proces decydowania o swoim rozwoju. Nie pozbawiajmy polskich społeczności lokalnych możliwości aktywnego uczestnictwa we wdrażaniu polityk publicznych, odbierając im szansę jaką jest zastosowanie mechanizmu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność.

 

Jeżeli zgadzasz się z zapisami powyższego apelu i jesteś zainteresowany wdrożeniem instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (ang. CLLD), podpisz się pod Apelem. Apel wraz z listą podpisów zostanie przekazany administracji centralnej i lokalnej.

 

Zapraszamy wszystkie organizacje do podpisania się pod powyższym stanowiskiem.

Złożenie podpisu jest bardzo proste - wystarczy wejść na stronę www.ngo.pl, z Aktualności wybrać informację o apelu, 
następnie wpisać nazwę organizacji i miejscowość.