Aktualizacja formularzy ekonomicznych planów operacji w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

W związku z aktualizacją formularzy ekonomicznych planów operacji w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” poniżej zostały zamieszczone zaktualizowane formularze. W ww. dokumentach został zaktualizowany rok bieżący i kolejne lata prognozy oraz stopa dyskonta i obliczony w oparciu o nią czynnik dyskontujący przepływy. Z uwagi na nabory ogłoszone przez LGD w ramach ww. działań, zaktualizowane formularze ekonomicznych planów operacji są bezwzględnie obowiązujące w naborach rozpoczynających się od 15 kwietnia 2010 r. Do tego czasu istnieje możliwość realizowania naborów w oparciu o dotychczas obowiązujące formularze ekonomicznych planów operacji lub formularze zaktualizowane.

 

Formularze ekonomicznych planów operacji w ramach działania 413 „Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań:

PRoznicowanie_w_kierunku_dzialalnosci_nierolniczej

PRoznicowanie_w_kierunku_dzialalnosci_nierolniczej – wersja edytowalna.xls

PTworzenie_i_rozwoj_mikroprzedsiebiorstw

PTworzenie_i_rozwoj_mikroprzedsiebiorstw – wersja edytowalna.xls