Agroturystyka – tanie kredyty ze środków Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej”

Fundacja „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” proponuje preferencyjną linię kredytową ze środków Fundacji, skierowaną do osób świadczących lub chcących świadczyć usługi turystyczne na wsi i w małych miastach.
Kredyty mogą być udzielane na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z uruchomieniem nowych lub rozwojem istniejących przedsięwzięć gospodarczych w zakresie agroturystyki na wsi lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, obejmujących zakup, budowę, rozbudowę, modernizację, adaptację oraz pierwsze wyposażenie inwestycyjne obiektów:
– bazy noclegowej,
– bazy gastronomicznej,
– bazy rekreacyjno-sportowej i kulturowej.

Ze środków Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” (EFRWP) udzielane są tanie kredyty na przedsięwzięcia w zakresie szeroko rozumianej agroturystyki, tj. wszelkie pozarolnicze, agroturystyczne przedsięwzięcia związane z funkcjonującym gospodarstwem rolnym, jak również przedsięwzięcia z zakresu wszelkich form turystyki wiejskiej.

Przedmiotem kredytowania mogą być nakłady inwestycyjne związane z uruchomieniem nowych lub rozwojem istniejących przedsięwzięć gospodarczych w zakresie agroturystyki na wsi lub w miastach do 20 tyś. mieszkańców, w zakresie;

bazy noclegowej – zakupu, budowy, rozbudowy, modernizacji i adaptacji budynków mieszkalnych, budynków towarzyszących i gospodarskich (stodoły, stajnie, itp.) na agroturystyczną bazę noclegową dla turystów (pokoje gościnne, kwatery grupowe, domki rekreacyjne, pensjonaty, mieszkania wakacyjne, itp.), w tym budowa/modernizacja instalacji kanalizacyjnej, wodnej, systemu grzewczego, instalacji gazowej i elektrycznej w budynkach przewidzianych do użytkowania jako agroturystyczna baza noclegowa;

bazy gastronomicznej – zakupu, budowy, rozbudowy, modernizacji i adaptacji obiektów/punktów przeznaczonych do świadczenia usług (wyżywienie) gastronomicznych dla turystów, w tym założenie/instalacja urządzeń kuchennych, budowa/modernizacja instalacji kanalizacyjnej, wodnej, systemu grzewczego, instalacji gazowej i elektrycznej w pomieszczeniach kuchennych, jadalniach oraz w zapleczu magazynowym artykułów spożywczych;

bazy rekreacyjno-sportowej i kulturowej – zakupu, budowy, rozbudowy, modernizacji i adaptacji obiektów związanych z bezpośrednim świadczeniem usług rekreacyjno-sportowych i kulturowych dla turystów – obejmującej m.in.:

  • pola biwakowe i kempingi wraz z ogrodzeniem, oznakowaniem, wytyczeniem stanowisk, instalacją wodno-kanalizacyjną i elektryczną,
  • lokalne obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne obejmujące wypożyczalnie sprzętu turystycznego, kąpieliska, plaże, przystanie kajakowe i żeglarskie, wyciągi narciarskie, ścieżki rowerowe, ścieżki zdrowia, stałe parki rekreacyjno-rozrywkowe i szlaki turystyczno-krajoznawcze,
  • stajnie i padoki służące usługom jeździeckim, sportowym i leczniczym oraz zakup koni,
  • punkty lokalnej kultury ludowej, obejmujące m.in.: warsztaty kowalsko-artystyczne, tkackie, wikliniarskie, Gancarskie, galerie i punkty sprzedaży wyrobów lokalnego rękodzieła i rzemiosła artystycznego.

zakupu niezbędnego, pierwszego wyposażenia inwestycyjnego obiektów agroturystycznych, wymienionych powyżej, obejmującego zarówno środki trwałe, jak i inne rzeczowe składniki majątku obrotowego wielokrotnego użytku (np. naczynia, sztućce, pościel, itp.), ściśle i jednoznacznie związanego z wyposażeniem i funkcjonowaniem wymienionych obiektów.

O kredyt mogą ubiegać się:

  • rolnicy i członkowie ich rodzin,
  • inne osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, 
  • spółki handlowe, o których mowa w art. 1 par. 2 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, 
  • organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) posiadające osobowość prawną, 
  • gminy i związki międzygminne.

Bankami obsługującymi tę linię kredytową są: Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A., Mazowiecki Bank Regionalny S.A. wraz z siecią zrzeszonych banków spółdzielczych oraz Bank Ochrony Środowiska S.A., a także Banki Spółdzielcze w Brańsku, Krasnymstawie, Niegowej, Radzyniu Podlaskim, Sanoku, Suwałkach, Szepietowie i Szczytnie.

Szczegółowe informacje, w tym regulamin kredytowania, dostępne są stronie internetowej www.efrwp.com.pl