Walne zebranie Członków LGD Wspólny Trakt

  Zgodnie z § 17 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia LGD „wspólny trakt” Zwołujemy Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 14.06.2013r. (Piątek) o godz. 1800 w świetlicy Wiejskiej w Trablicach.

PROPONOWANY PROGRAM WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA
LGD
,,WSPÓLNY TRAKT” 

 

1. Otwarcie Walnego Zebrania.

2. Stwierdzenie prawomocności (quorum) spotkania.

3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania

4. Przyjęcie porządku obrad zebrania

5. Przyjęcie regulaminu obrad.

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Wspólny Trakt” za 2012r.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2012.

9. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2012 rok.

10. Dyskusja

11. Podjęcie uchwał:

  w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2012 rok.

– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Wspólny Trakt”
za 2012r.

– w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium z wykonania obowiązków za 2012r.

– w sprawie przeniesienia zysku z 2012 r. jako zwiększenie przychodów działalności statutowej roku 2013.

11. Sprawy różne.

12. Zakończenie obrad Walnego Zebrania.

Poniżej projekty uchwał;

 uchwała nr 1 zatwierdzenie sprawozdania finansowego 2012r.

uchwała nr10 w sprawie przeniesienia strat

uchwała nr 2 sprawozdanie z działalności Zarządu 2012r.

Uchwała nr 3 Majkusiak Teresa absolutorium

Uchwała nr 4 Kucharczyk Sławomir absolutorium

Uchwała nr 5 Mieczysław Gębski absolutorium

Uchwała nr 6 Nina Mąkosa absolutorium

Uchwała nr 7 Pawel Piasek absolutorium

Uchwała nr 8 Kolasa Wojciech absolutorium

Uchwała nr 9 Bożena Grzyb absolutorium

Przypominamy Członkom o potwierdzenie obecności telefonicznie pod nr 48 610-36-51, 504-094-459,
 drogą mailową na adres: lgd@wspolnytrakt.pl lub osobiście