Spotkanie Członków LGD Wspólny Trakt

W  restauracji Jubilatka w Skaryszewie 3 sierpnia 2012 roku o godz. 17.30, odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt”.Udział  wzięło w nim 39 osób.

 
 
 

Walne zebranie dokonało uzupełnienia składu Rady Stowarzyszenia. Nowym Członkiem Rady została Pani Halina Kozyra z gminy Kowala.

W związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego inne rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz w związku z wejściem w życie  przepisów Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 679/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. zmieniającego z kolei  rozporządzenie Rady (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz innymi szczegółowymi przepisami, na walnym zebraniu  Skaryszewie  wprowadzono również  zmiany do dotychczasowej Lokalnej Strategii Rozwoju.

Aktualizacja dotychczas obowiązującej strategii objęła m.in. przystosowanie budżetu do poszczególnych celów ogólnych, celów szczegółowych i przedsiewzięć Lokalnej Strategii Rozwoju.

W sprawach różnych, kilka słów dotyczących ogłoszonego przez nasze LGD naboru opowiedziała Pani Prezes Teresa Majkusiak. Nabór obejmie  tzw. Małe projekty, Odnowę i rozwój wsi oraz Rozwój mikroprzedsiębiorstw. Ustalono następujące limity środków na  sierpniowy nabór:
4.1.3. Odnowa i rozwój wsi – 762.483,33 zł
4.1.3. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 599.343,00 zł
4.1.3 Małe projekty – 200.000,00 zł
Formularze o przyznanie pomocy finansowej dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD Wspólny Trakt www.wspolnytgrakt.pl oraz na stronie samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl (w zakładce PROW 2007 – 2013).

Wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego wypełnienia wniosków można uzyskać w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” oraz pod nr tel. (48) 610  36 51.