Walne Zebranie Członków LGD Wspólny Trakt

W dniu 8 czerwca 2011 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ”Wspólny Trakt”. Obrady toczyły się według przyjętego programu. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu za rok 2010 przedstawiła Pani Prezes Teresa Majkusiak, zaś stronę finansową przedstawiła Pani Monika Cibor, reprezentująca Biuro Podatkowe „PLUS”.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zaprezentowała Pani Urszula Gowin i ona też wnioskowała o udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2010, co Walne Zebranie uczyniło.

Na podstawie § 17ust 4 pkt.5 Statutu Stowarzyszenia ,,Wspólny Trakt”, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym postanawiło przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2010